2019

 1. Li Yin, Bao Weikai, Bongers Frans, Chen Bin, Chen Guoke, Guo Ke, Jiang Mingxi, Lai Jiangshan, Lin Dunmei, Liu Chunjiang, Liu Xiaojuan, Liu Yi, Mi Xiangcheng, Tian Xingjun, Wang Xihua, Xu Wubing, Yan Junhua, Yang Bo, Zheng Yuanrun, Ma Keping*.Drivers of tree carbon storage in subtropical forests. Science of the Total Environment. 2019. 654:684-693.pdf
 2. Jiangshan Lai*, Christopher J. Lortie, Robert A. Muenchen, Jian Yang, Keping, Ma. Evaluating the popularity of R in ecology. Ecosphere.2019.10(1).e02567. pdf
 3. Abdul Shakoor, Shan Li, Fang Wang, Tian Tian, Yu Liang *, Keping Ma. Spatial patterns and determinants of common root-associated fungi in a subtropical forest of china. Journal of Plant Ecology. 2019.12(2):255-263.pdf
 4. Mi Xiangcheng*. Biodiversity monitoring and research are basis of national park conservation. Biodiversity Science. 2019. 27(1) ): 1-4.pdf
 5. Yu Jianping, Shen Yunyi, Song Xiaoyou, Chen Xiaonan, Li Sheng, Shen Xiaoli*. Evaluating the effectiveness of functional zones for black muntjac (Muntiacus crinifrons) protection in Qianjiangyuan National Park pilot site. Biodiversity Science. 2019. 27(1): 5-12.pdf

2019 Cooperation Articles

 1. Chengjin Chu*, James A. Lutz, Kamil Kral, Tomas Vrska, Xue Yin, Jonathan A. Myers, Iveren Abiem, Alfonso Alonso, Norm Bourg, David F. R. P. Burslem, Min Cao, Hazel Chapman, Richard Condit, Suqin Fang, Gunter A. Fischer, Lianming Gao, Zhanqin Hao, Billy C. H. Hau, Qing He, Andrew Hector, Stephen P. Hubbell, Mingxi Jiang, Guangze Jin, David Kenfack, Jiangshan Lai, Buhang Li, Xiankun Li, Yide Li, Juyu Lian, Luxiang Lin, Yankun Liu, Yu Liu, Yahuang Luo, Keping Ma, William McShea, Herve Memiaghe, Xiangcheng Mi, Ming Ni, Michael J. O'Brien, Alexandre A. de Oliveira, David A. Orwig, Geoffrey G. Parker, Xiujuan Qiao, Haibao Ren, Glen Reynolds, Weiguo Sang, Guochun Shen, Zhiyao Su, Xinghua Sui, I. Fang Sun, Songyan Tian, Bin Wang, Xihua Wang, Xugao Wang, Youshi Wang, George D. Weiblen, Shujun Wen, Nianxun Xi, Wusheng Xiang, Han Xu, Kun Xu, Wanhui Ye, Bingwei Zhang, Jiaxin Zhang, Xiaotong Zhang, Yingming Zhang, Kai Zhu, Jess Zimmerman, David Storch, Jennifer L. Baltzer, Kristina J. Anderson-Teixeira, Gary G. Mittelbach, Fangliang He. Direct and indirect effects of climate on richness drive the latitudinal diversity gradient in forest trees. Ecology Letters.2019.22(2):245-255.pdf
 2. Dunmei Lin*, Mei Pang, Nicolas Fanin, Hongjuan Wang, Shenhua Qian, Liang Zhao, Yongchuan Yang, Xiangcheng Mi, Keping Ma. Fungi participate in driving home-field advantage of litter decomposition in a subtropical forest. Plant and Soil. 2019.434(1-2): 467-480.pdf
 3. Ren Peng, Yu Jianping, Chen Xiaonan, Shen Xiaoli, Song Xiao, Zhang Tiantian, Yu Yongquan, Ding Ping*. Seasonal variation in the distribution of Elliot’s pheasant (Syrmaticus ellioti) in Gutianshan National Nature Reserve. Biodiversity Science. 2019. 27(1): 13-23.pdf
 4. Weng Changlu, Zhang Tiantian, Wu Donghao, Chen Shengwen, Jin Yi, Ren Haibao, Yu Mingjian, Luo Yuanyuan*. Drivers and patterns of α- and β-diversity in ten main forest community types in Gutianshan, eastern China. Biodiversity Science. 2019. 27(1) : 33-41.pdf
 5. Qian Haiyuan, Yu Jianping, Shen Xiaoli, Ding Ping, Li Sheng*. Diversity and composition of birds in the Qianjiangyuan National Park pilot. Biodiversity Science. 2019.7(1): 76-80.pdf

2018

 1. Yuanyuan Huang*, Yuxin Chen*, Nadia Castro-Izaguirre, Martin Baruffol, Matteo Brezzi†, Anne Lang, Ying Li, Werner Härdtle, Goddert von Oheimb, Xuefei Yang, Xiaojuan Liu, Kequan Pei, Sabine Both, Bo Yang, David Eichenberg, Thorsten Assmann, Jürgen Bauhus, Thorsten Behrens, François Buscot, Xiao-Yong Chen, Douglas Chesters, Bing-Yang Ding, Walter Durka, Alexandra Erfmeier, Jingyun Fang, Markus Fischer, Liang-Dong Guo, Dali Guo†, Jessica L. M. Gutknecht, Jin-Sheng He, Chun-Ling He, Andy Hector, Lydia Hönig, Ren-Yong Hu, Alexandra-Maria Klein, Peter Kühn, Yu Liang, Shan Li, Stefan Michalski, Michael Scherer-Lorenzen, Karsten Schmidt, Thomas Scholten, Andreas Schuldt, Xuezheng Shi, Man-Zhi Tan, Zhiyao Tang, Stefan Trogisch, Zhengwen Wang, ErikWelk, ChristianWirth, TesfayeWubet, Wenhua Xiang, Mingjian Yu, Xiao-Dong Yu, Jiayong Zhang, Shouren Zhang, Naili Zhang, Hong-Zhang Zhou, Chao-Dong Zhu, Li Zhu, Helge Bruelheide‡, Keping Ma‡, Pascal A. Niklaus‡, Bernhard Schmid‡. Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment. Science. 2018.362(6410):80-83.Full text
 2. Zhu, Y*., Queenborough, S. A., Condit, R., Hubbell, S. P., Ma, K. P., Comita, L. S.. Density-dependent survival varies with species life history strategy in a tropical forest. Ecology Letters. 2018. 21(4): 506-515.pdf
 3. Wubing Xu, Jens-Christian Svenning, Guoke Chen, Bin Chen, Jihong Huang, Keping Ma*. Plant geographical range size and climate stability in China: Growth form matters. Global Ecology and Biogeography.2018.27(5):506-517.pdf
 4. Yinong Li, Xi Chen, G. F. (Ciska) Veen, Nico Eisenhauer, Yu Liang, Xiaomei Zhou*, Naili Zhang*, Keping Ma. Negative effects of litter richness on root decomposition in the presence of detritivores.Functional Ecology. 2018.32(4): 1079-1090.pdf
 5. Naili Zhang, Yinong Li, Tesfaye Wubet, Helge Bruelheide, Yu Liang, Witoon Purahong, François Buscot, Keping Ma*. Tree species richness and fungi in freshly fallen leaf litter: Unique patterns of fungal species composition and their implications for enzymatic decomposition. Soil Biology and Biochemistry.2018. 127:120-126.pdf
 6. Shan Li, Abdul Shakoor, Tesfaye Wubet, Naili Zhang, Yu Liang*, Keping Ma. Fine-scale variations of fungal community in a heterogeneous grassland in Inner Mongolia: Effects of the plant community and edaphic parameters. Soil Biology and Biochemistry. 2018. 122:104-110.pdf
 7. Xiaojuan Liu, Stefan Trogisch, Jin-Sheng He, Pascal A. Niklaus, Helge Bruelheide, Zhiyao Tang, Alexandra Erfmeier, Michael Scherer-Lorenzen, Katherina A. Pietsch, Bo Yang, Peter Kühn, Thomas Scholten, Yuanyuan Huang, Chao Wang, Michael Staab, Katrin N. Leppert, Christian Wirth*, Bernhard Schmid*, Keping Ma*. Tree species richness increases ecosystem carbon storage in subtropical forests. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2018. 285: 20181240. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.1240 (on line).pdf
 8. Lei Chen, Liza S. Comita, S. Joseph Wright, Nathan G. Swenson, Jess K. Zimmerman, Xiangcheng Mi, Zhanqing Hao, Wanhui Ye, Stephen P. Hubbell, W. John Kress, Maria Uriarte, Jill Thompson, Christopher J. Nytch, Xugao Wang, Juyu Lian, Keping Ma*. Forest tree neighborhoods are structured more by negative conspecific density dependence than by interactions among closely related species. Ecography. 2018. 41(7):1114-1123.pdf
 9. Mide Rao, Manuel J. Steinbauer, Xiaoguo Xiang, Minggang Zhang, Xiangcheng Mi*, Jintun Zhang*, Keping Ma, Jens-Christian Svenning. Environmental and evolutionary drivers of diversity patterns in the tea family (Theaceae S.S.) across China.Ecology and Evolution. 2018. 1-14.DOI: 10.1002/ece3.4619.pdf
 10. Jingjing Dong, Minggang Zhang, Wei Wei*, Keping Ma, Yinghao Wang. GIS assessment of the risk of gene flow from Brassica napus to its wild relatives in China. Environmental Monitoring and Assessment. 2018. 190(7):1-12.pdf
 11. Wei Lu, Jianping Yu, Haibao Ren*, Xiangcheng Mi, Jianhua Chen*, Keping Ma. Spatial variations in species diversity of mid-subtropical evergreen broad-leaved forest community in Gutianshan National Nature Reserve. Biodiversity Science. 2018. 26(9): 1023-1028.pdf
 12. Ma Keping, Zhu Min, Ji Liqiang, Ma Juncai, Guo Qinghua, Ouyang Zhiyun, Zhu Li. Establishing China infrastructure for big biodiversity data. Bulletin of Chinese Academy of Sciences. 2018. 33(8):838-845.pdf
 13. Zhengjun Guan, Shunbao Lu, Yanlin Huo, Haoyong Hao, Jianbin Cao, Wei Wei*, Biao Liu*. Effects of Bt crops on non-target insect pests. Biodiversity Science. 2018. 26(6): 636-644.pdf

2018 Cooperation Articles

 1. Andreas Schuldt*, Thorsten Assmann, Matteo Brezzi, François Buscot, David Eichenberg,Jessica Gutknecht, Werner Härdtle, Jin-Sheng He, Alexandra-Maria Klein, Peter Kühn, Xiaojuan Liu,Keping Ma, Pascal A. Niklaus, Katherina A. Pietsch, Witoon Purahong, Michael Scherer-Lorenzen,Bernhard Schmid, Thomas Scholten, Michael Staab, Zhiyao Tang, Stefan Trogisch,Goddert von Oheimb, Christian Wirth, Tesfaye Wubet, Chao-Dong Zhu, Helge Bruelheide. Biodiversity across trophic levels drives multifunctionality in highly diverse forests. Nature Communications.2018.9: 2989. DOI: 10.1038/s41467-018-05421-z.pdf
 2. Xuli Tang, Xia Zhao, Yongfei Bai, Zhiyao Tang, Wantong Wang, Yongcun Zhao, Hongwei Wan, Zongqiang Xie, Xuezheng Shi, Bingfang Wu, Gengxu Wang, Junhua Yan, Keping Ma, Sheng Du, Shenggong Li, Shijie Han, Youxin Ma, Huifeng Hu, Nianpeng He, Yuanhe Yang, Wenxuan Han, Hongling He, Guirui Yu, Jingyun Fang*, Guoyi Zhou*. Carbon pools in China’s terrestrial ecosystems: New estimates based on an intensive field survey. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018. 115(16):4021-4026.pdf
 3. James A. Lutz*, Tucker J. Furniss, Daniel J. Johnson, et al. Global importance of large-diameter trees. Global Ecology and Biogeography. 2018. 27:849-864.DOI: 10.1111/geb.12747.pdf
 4. Yuanyuan Huang, Keping Ma, Pascal A. Niklaus, Bernhard Schmid*. Leaf-litter overyielding in a forest biodiversity experiment in subtropical China. 2018. 5:38.pdf
 5. Hong Qian, Tao Deng, Jan Beck, Hang Sun, Cui Xiao, Yi Jin, Keping Ma. Incomplete species lists derived from global and regional specimen-record databases affect macroecological analyses: A case study on the vascular plants of China. Journal of Biogeograph.DOI:10.1111/jbi.13462.pdf
 6. Yuan zhao, Honglin Cao, Wubing Xu, Guoke Chen, Juyu Lian, Yanjun Du*, Keping Ma. Contributions of precipitation and temperature to the large scale geographic distribution of fleshy-fruited plant species: Growth form matters. Scientific Reports. 2018. 8:17017. pdf
 7. Dunmei Lin*, Mei Pang, Nicolas Fanin, Hongjuan Wang, Shenhua Qian, Liang Zhao, Yongchuan Yang, Xiangcheng Mi, Keping Ma. Fungi participate in driving home-field advantage of litter decomposition in a subtropical forest. Plant and Soil. 2018. doi.org/10.1007/s11104-018-3865-5. (online)pdf
 8. Ruoyun Yu, Hua Liu, Jihong Huang*, Xinghui Lu, Runguo Zang, Keping Ma, Zhongjun Guo, Yi Ding, Huan Li, Yibo Liu, Qian Li. Patterns of maximum height of endemic woody seed plants in relation to environmental factors in China. Ecosphere. 2018. 9(6):e02319. 10.1002/ecs2.2319.pdf
 9. Yann Salmon, Xuefei Li, Bo Yang, Keping Ma, Rolf T. W. Siegwolf*, Bernhard Schmid*.Surrounding species diversity improves subtropical seedlings’ carbon dynamics. Ecology and Evolution. 2018. 8:7055-7067. DOI: 10.1002/ece3.4225pdf
 10. Rachakonda Sreekar*, Masatoshi Katabuchi, Akihiro Nakamura, Richard T. Corlett, J. W. Ferry Slik, Christine Fletcher, Fangliang He, George D. Weiblen, Guochun Shen, Han Xu, I-Fang Sun, Ke Cao, Keping Ma, Li-Wan Chang, Min Cao, Mingxi Jiang, I. A. U. Nimal Gunatilleke, Perry Ong, Sandra Yap, C. V. Savitri Gunatilleke, Vojtech Novotny, Warren Y. Brockelman, Wusheng Xiang, Xiangcheng Mi, Xiankun Li, Xihua Wang, Xiujuan Qiao, Yide Li, Sylvester Tan, Richard Condit, Rhett D. Harrison, Lian Pin Koh. Spatial scale changes the relationship between beta diversity, species richness and latitude. Royal Society Open Science.2018.5:181168.pdf
 11. Jihong Huang*, Canran Liu, Zhongjun Guo, Keping Ma, Runguo Zang,Yi Ding, Xinghui Lu, Jiping Wang, Ruoyun Yu. Seed plant features, distribution patterns, diversity hotspots, and conservation gaps in Xinjiang, China. Nature Conservation. 2018. 27:1-15.pdf
 12. Guo Ke*, Liu ChangCheng, Xie ZongQiang, Li Frank Yonghong, Franklin Scott B., Lu ZhiJun, Ma KePing. China vegetation classification: concept, approach and applications. Phytocoenologia. 2018. 48(2)113:120.pdf
 13. Dou Pengpeng, Wang Fang, Ma Yu, Pang Mei, Mi Xiangcheng, Ma Keping, Lin Dunmei*. Response of litter carbon, nitrogen and phosphorus to simulated leaching (in Chinese). Chin Sci Bull. 2018. 63:3114–3123. doi: 10.1360/N972018-00526.pdf
 14. Ainong Li*, Gaofei Yin, Zhengjian Zhang, Jianbo Tan, Xi Nan, Keping Ma, Qinghua Guo. Space-air-field integrated biodiversity monitoring based on experimental station. Biodiversity Science. 2018. 26(8): 819-827pdf
 15. Hu T Y, Wang N N, Zhao X Q, Mi X C, Guo Q H and Ma K P. 2018. Advances in biodiversity observation network. Journal of Remote Sensing, 22(4): 709–712 [DOI:10.11834/jrs.20188054].pdf

2017

 1. Nathan G. Swenson , Yoshiko Iida, Robert Howe, Amy Wolf, María Natalia Umaña , Krittika Petprakob , Benjamin L. Turner , Keping Ma. Tree co-occurrence and transcriptomic response to drought. Nature Communications.2017. 8: 1996 |DOI: 10.1038/s41467-017-02034-w.pdf
 2. Han Baocai, María Natalia Umaňa, Mi Xiangcheng, Liu Xiaojuan, Chen Lei, Wang Yunquan, Liang Yu, Wei Wei, Keping Ma*. The role of transcriptomes linked with responses to light environment on seedling mortality in a subtropical forest, China. Journal of Ecology. 2017.105: 592-601.pdf
 3. Ma Keping*, Shen Xiaoli, R.Edward Grumbine, Richard Corlett. China’s biodiversity conservation research in progress. Biological Conservation.2017. 210(B):1-2.pdf
 4. Zhang Minggang, J.W.Ferry Slik, Ma Keping*. Priority areas for the conservation of perennial plants in China. Biological Conservation. 2017. 210(B):56-63.pdf
 5. Du Yanjun, Simon A.Queenborough, Chen Lei, Wang Yunquan, Mi Xiangcheng, Ma Keping*, Liza S. Comita. Intraspecific and phylogenetic density-dependent seedling recruitment in a subtropical evergreen forest. Oecologia. 2017. 184(1):193-203.pdf
 6. Zhu Xunzhi, Li Yangping*, Feng Yulong , Ma Keping*. Response of soil bacterial communities to secondary compounds released from Eupatorium adenophorum. Biological Invasions. 2017. 19:1471-1481.pdf
 7. Du Yanjun*, Chen Jingru*, Charles G. Willis, Zhou Zhiqing, Liu Tong, Dai Wujun, Zhao Yuan, Ma Keping. Phylogenetic conservatism and trait correlates of spring phonological responses to climate change in northeast China. Ecology and Evolution. 2017.00:1-11. DOI: 10.1002/ece3.3207pdf
 8. Jihong Huang, Keping Ma*, Jianhua Huang. Species diversity distribution patterns of Chinese endemic seed plants based on geopraphical regions. PLoS ONE. 2017.12(1): e0170276. doi:10.1371/journal.pone.0170276.pdf
 9. Keping Ma, Jinsheng He, Helge Bruelheide, Alexandra Maric klein, Xiaojuan Liu, Bernhard Schmid*. Biodiversity-ecosystem functioning research in Chinese Subtropical forests. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):1-3.pdf
 10. Zhenkai Sun, Xiaojuan Liu, Bernhard Schmid, Helge Bruelheide, Wensheng Bu, Keping Ma*. Positive effects of tree species richness on fine-root production in a subtropical forest in SE-China. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):146-157. pdf
 11. Wensheng Bu, Bernhard Schmid, Xiaojuan Liu, Ying Li, Werner Härdtle, Goddert von Oheimb, Yu Liang, Zhenkai Sun, Yuanyuan Huang, Helge Bruelheide, Keping Ma*. Interspecific and intraspecific variation in specific root length drives aboveground biodiversity effects in young experimental forest stands. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):158-169.pdf
 12. Yanhua Zhang, Jian Ni, Fangping Tang, Lifen Jiang, Tianrong Guo, Kequan Pei, Lifu Sun*, Yu Liang*.Diversity of root-associated fungi of Vaccinium mandarinorum along a human disturbance gradient in subtropical forests, China. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):56-66.pdf
 13. Huang Jihong, Ma Keping*, Huang Jianhua. Phytogeographical patterns of genera of endemic flora in relation to latitudinal and climatic gradients in China. Plant Systematics and Evolution.2017. 303(6):689-698.pdf
 14. Zhi-Qing Xue, Jian-Hua Xue*, Kryukova Maria Victorovna, Ke-Ping Ma. The complete chloroplast DNA sequence of Trapa maximowiczii Korsh. (Trapaceae), and comparative analysis with other Myrtales species. Aquatic Botany. 2017. 143:54-62.pdf
 15. Xiao Cui, Luo Hairui, Chen Tiemei, Ma Keping. Progress and analysis about present situation of national specimen information infrastructure. e-science Technology & Application. 2017. 8(4): 6-12.pdf
 16. Keping Ma*. Flora of Wenzhou, a practical demo for local flora in China. Biodiversity Science. 2017. 25(12): 1350-1351.pdf
 17. Keping Ma*. A significant achievement in the development of national parks in China. Biodiversity Science. 2017. 25(10): 1031-1032. pdf
 18. Yunfeng Song, Shengwen Chen, Wei Wang, Jianping Yu, Haiyuan Qian, Yunquan Wang, Lei Chen, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Duo Ye, Jianhua Chen, Keping Ma. Effects of negative density dependence and habitat filtering on the functional diversity of seedlings in the subtropical forest of Gutianshan. Biodiversity Science. 2017. 25(9): 959-965.pdf
 19. Keping Ma*. The best case in the history of International Botanical Congress and biodiversity science receiving special attention in the 19th IBC. Biodiversity Science. 2017. 25(8): 797-798.pdf
 20. Ma Keping*. Red List of Ecosystems (RLE): progress and challenges. Biodiversity Science. 2017. 25(5): 451-452. pdf
 21. Hu Xiaoli, Chang Chaoyang, Du Yanjun*. Effects of plooination mode and fruit type on reproductive phenology of woody plants. Guihaia.2017. 37(3):315-321.pdf
 22. Ma Keping*. Frontiers in biodiversity science: insular biogeography, community assembly and application of big data. Biodiversity Science. 2017. 25(4): 343-344. pdf
 23. Ma Keping*. Forest dynamics plot is a crosscutting research platform for biodiversity science. Biodiversity Science. 2017. 25(3): 227-228.pdf
 24. Ma Keping*. Mapping Asia Plants: a cyberinfrastructure for plant diversity in Asia. Biodiversity Science. 2017. 25(1): 1-2.pdf

2017 Cooperation Articles

 1. Akihiro Nakamura, Roger L. Kitching, Min Cao, Thomas J. Creedy, Tom M. fayle, Matin Freiberg, C.N.Hewitt, Takao Itioka, Lian Pin Koh, Keping Ma, Yadvinder Malhi, Andrew Mitchell, Vojtech Novotny, Claire M. P. Ozanne, Liang Song, Han Wang, Louise A. Ashton*. Forests and their canopies: achievements and horizons in canopy science. Trends in Ecology & Evolution. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2017.02.020. (On line) pdf
 2. María Natalia Umaña*, Xiangcheng Mi, Min Cao, Brian J. Enquist, Zhanqing Hao, Robert Howe, Yoshiko Iida, Daniel Johnson, Luxiang Lin, Xiaojuan Liu, Keping Ma, I-Fang Sun, Jill Thompson, Maria Uriarte, Xugao Wang, Amy Wolf, Jie Yang, Jess K. Zimmerman, Nathan G. Swenson. The role of functional uniqueness and spatial aggregation in explaining rarity in trees. Global Ecology and Biogeography. 2017. DOI: 10.1111/geb.12583 ( on line)pdf
 3. Cheng Gao, Nannan Shi, Liang Chen, Niuniu Ji, Binwei Wu, Yonglong Wang, Ying Xu, Yong Zheng, Xiangcheng Mi, Keping Ma, Liangdong Guo*. Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest. New Phytologist. 2017. 213(4):1874-1885. pdf
 4. Chen Liang, Zheng Yong, Gao Cheng, Mi Xiangcheng, Ma Keping, Tesfaye Wubet, Guo Liangdong*. Phylogenetic relatedness explains highly interconnected and nested symbiotic networks of woody plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a Chinese subtropical forest. Molecular Ecology. 2017. 26(9):2563-2575. pdf
 5. Julia Binkenstein*, Alexandra-Maria Klein, Thorsten Assmann, François Buscot, Alexandra Erfmeier, Keping Ma, Katherina A. Pietsch, Karsten Schmidt,Thomas Scholten, Tesfaye Wubet, Helge Bruelheide, Andreas Schuldt, Michael Staab. Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest. Ecography.2017. doi: [10.1111/ecog.03086] (On line)pdf
 6. Shan Xu , Guoyi Zhou*, Xuli Tang, Wantong Wang, Genxu Wang, Keping Ma, Shijie Han, Sheng Du , Shenggong Li, Junhua Yan ,Youxin Ma. Different spatial patterns of nitrogen and phosphorus resorption efficiencies in China’s forests. Scientific Reports.2017. 7: 10584pdf
 7. Andreas Schuldt*, Helge Bruelheide, François Buscot, Thorsten Assmann, Alexandra Erfmeier, Alexandra-Maria Klein, Ma Keping, Thomas Scholten, Michael Staab, Christian Wirth, Zhang Jiayong, Tesfaye Wubet. Belowground top-down and aboveground bottom-up effects structure multitrophic community relationships in a biodiverse forest. Scientific reports. 2017. 7:4222. pdf
 8. Fangyuan Yu*, Andrew K. Skidmore, Tiejun Wang*, Jihong Huang, Keping Ma, Thomas A. Groen. Rhododendron diversity patterns and priority conservation areas in China. Diversity and Distributions. 2017. DOI: 10.1111/ddi.12607pdf
 9. Unai Pascual, Patricia Balvanera, Sandra Díaz,György Pataki, Eva Roth, Marie Stenseke,Robert T Watson, Esra Başak Dessane, Mine Islar,Eszter Kelemen, Virginie Maris, Martin Quaas,Suneetha M Subramanian, Heidi Wittmer, Asia Adlan,SoEun Ahn, Yousef S Al-Hafedh, Edward Amankwah,Stanley T Asah, Pam Berry, Adem Bilgin, Sara J Breslow,Craig Bullock, Daniel Cáceres, Hamed Daly-Hassen,Eugenio Figueroa, Christopher D Golden,Erik Gómez-Baggethun, David González-Jiménez,Joё l Houdet, Hans Keune, Ritesh Kumar, Keping Ma,Peter H May, Aroha Mead, Patrick O’Farrell, Ram Pandit,Walter Pengue, Ramón Pichis-Madruga, Florin Popa,Susan Preston, Diego Pacheco-Balanza, Heli Saarikoski,Bernardo B Strassburg, Marjan van den Belt,Madhu Verma, Fern Wickson, Noboyuki Yagi. Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2017. 26:7-16.pdf
 10. Jianbo Tan, Ainong Li*, Guangbin Lei, Jinhu Bian, Guoke Chen, Keping Ma. Preliminary assessment of ecosystem risk based on IUCN criteria in a hierarchy of spatial domains: A case study in Southwestern China. Biological Conservation. 2017. 215:152–161. pdf
 11. Zhang Yinbo, Wang Yuzhuo, Nathan Phillips, Ma Keping, Li Junsheng*, Wang Wei*. Integrated maps of biodiversity in the Qinling Mountains of China for expanding protected areas. Biological Conservation. 2017. 210(B):64-71. pdf
 12. Abraham J.Miller-Rushing, Richard B.Primack*, Ma Keping, Zhou Zhiqiang. A Chinese approach to protected areas: A case study comparison with the Uinted States. Biological Conservation. 2017. 210(B):101-112.pdf
 13. Trogisch, S.*, Schuldt, A., Bauhus, J., Blum, J.A., Both, S., Buscot, F., Castro-Izaguirre, N., Chesters, D., Durka, W., Eichenberg, D., Erfmeier, A., Fischer, M., Geißler, C., Germany, M.S., Goebes, P., Gutknecht, J., Hahn, C.Z., Haider, S., Härdtle, W., He, J.S., Hector, A., Hönig, L., Huang, Y.Y., Klein, A.M., Kühn, P., Kunz, M., Leppert, K.N., Li, Y., Liu, X.J., Niklaus, P.A., Pei, Z.Q., Pietsch, K.A., Prinz, R., Proß, T., Scherer-Lorenzen, M., Schmidt, K., Scholten, T., Seitz, S., Song, Z.S., Staab, M., von Oheimb, G., Weißbecker, C., Welk, E., Wirth, C., Wubet, T., Yang, B., Yang, X.F., Zhu, C.D., Schmid, B., Ma, K.P., Bruelheide, H. Towards a methodical framework for comprehensively assessing forest multifunctionality. Ecology and Evolution. 2017. doi: 10.1002/ece3.3488pdf
 14. O'Brien M.J.*, Brezzi M., Schuldt A., Zhang J-Y, Ma K., Schmid B., Niklaus P.A*. Tree diversity drives diversity of arthropod herbivores, but successional stage mediates detritivores. Ecology and Evolution. 2017. 7: 8753–8760. doi: 10.1002.pdf
 15. Thomas Scholten*, Philipp Goebes, Peter Kühn,Steffen Seitz, Thorsten Assmann, Jürgen Bauhus, Helge Bruelheide, Francois Buscot, Alexandra Erfmeier, Markus Fischer, Werner Hädtle, Jin-Sheng He, Keping Ma, Pascal A. Niklaus, Michael Scherer-Lorenzen, Bernhard Schmid, Xuezheng Shi, Zhengshan Song,Goddert von Oheimb, Christian Wirth,Tesfaye Wubet , Karsten Schmidt. On the combined effect of soil fertility and topography on tree growth in subtropical forest ecosystems-a study from SE China. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):111-127.pdf
 16. Bo Yang, Ying Li, Bingyang Ding, Sabine Both, Alexandra Erfmeier, Werner Härdtle, Keping Ma, Bernhard Schmid, Thomas Scholten, Gunnar Seidler, Goddert von Oheimb, Xuefei Yang, Helge Bruelheide*. Impact of tree diversity and environmental conditions on the survival of shrub species in a forest biodiversity experiment in subtropical China. Journal of Plant Ecology. 2017. 10(1):179-189. pdf
 17. Fangyuan Yu* , Thomas A. Groen, Tiejun Wang, Andrew K. Skidmore, Jihong Huang, Keping Ma. Climatic niche breadth can explain variation in geographical range size of alpine and subalpine plants. International Journal of Geographical Information Science. 2017.31(1):190-212. pdf
 18. Tan Z-H*, Hughes A, Sato T, Zhang Y-P, Han S-J, Kosugi Y, Goulden M, Deng X-B, Cao M, Hao Z-Q, Hu Y-H, Yu G-R, Ma K-P. Quantifying forest net primary production: combining eddy flux, inventory and metabolic theory. Biogeosciences and Forestry. 2017. 10: 475-482.pdf
 19. Wang Xiaoquan*, Wang Zhiheng, Ma Keping, Zhang Dayong, Yu Shixiao, Qiu Yinxiong, Ran Jinhua. Effects of global change on woody plant diversity in the northern hemisphere. China Basic Science. 2017. 5: 57-62. pdf
 20. Chunlin Long, Keping Ma. Challenges and opportunities for botanical gardens in a new era. Biodiversity Science. 2017. 25(9): 915-916.pdf
 21. Lin Dunmei, Pang Mei, Lai Jiangshan, Mi Xiangcheng, Ren Haibao, Ma Keping. Multivariate relationship between tree diversity and aboveground biomass across tree strata in a subtropical evergreen broad-leaved forest (in Chinese). Chin Sci Bull(Chin Ver). 2017.62(17):1861-1863. pdf
 22. Jiang Zhigang*, Ma Keping. The state’s will, scientific decision and citizen participation: in memory of the first provincial species red list in China. Biodiversity Science. 2017. 25(7):794-795.pdf
 23. Tan Jianbo, Li Ainong, Lei Guangbin, Chen Guoke, Ma Keping. Research advances and challenges in the IUCN Red List of Ecosystems. Biodiversity Science. 2017. 25(5): 453-463.pdf
 24. Xie Zongqiang*, Shen Guozhen, Zhou Youbing,Fan Dayong,Xu Wenting,Gao Xianming,Du Yanjun, Xiong Gaoming, Zhao Changming, Zhu Yan, Lai Jiangshan. The outstanding universal value and conservation of the Shennongjia World Natural Heritage Site. Biodiversity Science. 2017. 25(5): 490-497.pdf
 25. Fan Dayong, Gao Xianming, Du Yanjun, Shen Guozhen, Xu Wenting, Xiong Gaoming, Zhao Changming, Zhou Youbing, Xie Zongqiang*. Diversity and representativeness of deciduous woody plants in Shennongjia World Natural Heritage Site, China. Biodiversity Science. 2017. 25(5): 498-503.pdf
 26. Cui Xuena, Du Yanjun, Zhao Yan, Guo Ximei, Huang Zhongliang*. Inter-and inter-specific variations of the leaf unfolding phenology in a subtropical broad-leaved forest. Guihaia. 2017. 37(3): 322-328.pdf
 27. Duo Ye, Ruirui Dong, Xiangcheng Mi, Wei Lu, Zhenjie Zheng, Mingjian Yu, Jian Ni, Jianhua Chen. Characteristics and effects of sprouting on species diversity in a subtropical evergreen broad-leaved forest in Gutianshan, East China. Biodiversity Science. 2017. 25(4): 393-400.pdf

2016

 1. Naili Zhang* , Van der Putten WH, Veen GFC. Effects of root decomposition on plant-soil feedback of early-and mid-successional plant species. New Phytologist. 2016. 212(1):220-231. pdf
 2. Liu X.J., Swenson N.G., Lin D.M., Mi X.C., Umana M.N., Schmid. B. & Ma K.P*. Linking individual-level functional traits to tree growth in a subtropical forest. Ecology. 2016. 97(9):2396-2405. pdf
 3. Xiangcheng Mi, Nathan G. Swenson, Qi jia, Mide Rao, Gang Feng, Haibao Ren, Daniel P. Bebber & Keping Ma*. Stochastic assembly in a subtropical forest chronosequence: evidence from contrasting changes of species, phylogenetic and functional dissimilarity over succession. Scientific Reports. 2016. 6:32596 | DOI: 10.1038/srep32596. pdf
 4. Jihong Huang, Jianhua Huang, Xinghui Lu & Keping Ma*. Diversity distribution patterns of Chinese endemic seed plant species and their implications for conservation planning. Scientific Reports. 2016. 6:33913 | DOI: 10.1038/srep33913.pdf
 5. Yanhua Zhang, Jian Ni, Fangping Tang, Kequan Pei, Yiqi Luo, Lifen Jiang, Lifu Sun*, Yu Liang*. 2016. Root-associated fungi of Vaccinium carlesii in subtropical forests of China: intra- and inter-annual variability and impacts of human disturbances. Scientific Reports, 6:22399 (corresponding author) pdf
 6. Bingwei Zhang , Shan Li , Shiping Chen*, Tingting Ren , Zhiqiang Yang , Hanlin Zhao , Yu Liang* , Xingguo Han. 2016. Arbuscular mycorrhizal fungi regulate soil respiration and its response to precipitation change in a semiarid steppe. Scientific Reports, 6:19990 (corresponding author)pdf
 7. Minggang Zhang, J.W.Ferry Slik, Keping Ma*.Using species distribution modeling to delineate the botanical richness patterns and phytogeographical regions of China. Scientific Reports. 2016. 6:22400 | DOI: 10.1038/srep22400. pdf
 8. Minggang Zhang, J.W.Ferry Slik, Keping Ma*.Priority areas for the conservation of perennial plants in China. Biological Conservation.2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon. pdf
 9. Jihong Huang, Jianhua Huang, Canran Liu, Jinlong Zhang, Xinghui Lu, Keping Ma* . Diversity hotspots and conservation gaps for the Chinese endemic seed flora. Biological Conservation. 2016.198:104-112 . pdf
 10. Joel E. Cohen*, Jiangshan Lai, David A. Coomes and Robert B. Allen. Taylor’s law and related allometric power laws in New Zealand mountain beech forests: the roles of space, time and environment. Oikos.2016.125(9):1342-1357(co-first-author). pdf
 11. Guan Zhengjun, Lu Shunbao, Huo Yanlin, Guan Zhengping, Liu Biao, Wei Wei. Do genetically modified plants affect adversely on soil microbial communities? Agriculture, Ecosystems and Environment. 2016. 235: 289-305pdf
 12. Dunmei Lin*, Kristina J. Anderson-Teixeira, Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*. Traits of dominant tree species predict local scale variation in forest aboveground and topsoil carbon stocks. Plant and Soil. 2016. 409: 435-446. pdf
 13. Baocai Han, Wei Wei, Xiangcheng Mi, Keping Ma*.De novo sequencing and comparative analysis of Schima superb seedlings to explore the response to drought stress. PLoS ONE. 2016. 11(12): e0166975. doi:10.1371/journal.pone.0166975. pdf
 14. Keping Ma*. Biodiversity monitoring relies on the integration of human observation and automatic collection of data with advanced equipment and facilities. Biodiversity Science. 2016. 24(11): 1201-1202.pdf
 15. Xiangcheng Mi, Jing Guo, Zhanqing Hao, Zongqiang Xie*, Ke Guo, Keping Ma. Chinese forest biodiversity monitoring: scientific foundations and strategic planning. Biodiversity Science. 2016. 24(11): 1203-1219.
 16. ZhaoY, DuYJ*, CaoHL*, HuXL, Ma KP. Intra-and Inter-Specifc Variation on Flowering and Fruiting Phenology in Gutianshan Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest, Zhejiang Province(in Chinese). Sci Sin Vitae. 2016.46(11):1312-1323. pdf
 17. Keping Ma*. New trends for biodiversity conservation from the World Conservation Congress. Biodiversity Science. 2016. 24(10): 1091-1092.pdf
 18. Yin Guo, Yunquan Wang, Lei Chen*, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Shengwen Chen, Jianhua Chen*. Comparing tree seedling composition and distribution patterns under different sampling intensities in the 24 ha Gutianshan forest dynamics plot. Biodiversity Science, 2016, 24(10): 1093-1104.pdf
 19. Keping Ma*. Conservation of world natural heritage should be ensured and its contribution to loacal sustaionable development promoted. Biodiversity Science. 2016. 24(8):861-862.pdf
 20. Guan Zhenjun, Pei Lei, Wei Wei, Ma Keping. Concept analysis, risk assessment and regulation of synthetic biology. Journal of Agricultural Biotechnology. 2016. 24(7): 937-945. pdf
 21. Keping Ma*. World Conservation Congress and International Union for the Conservation of Nature. Biodiversity Science. 2016. 24(6):615-616.pdf
 22. LI Yin, CHEN Guo-Ke, LIN Dun-Mei, CHEN Bin, GAO Lei-Ming, JIAN Xing, YANG Bo, XU Wu-Bing, SU Hong-Xin, LAI Jiang-Shan, WANG Xi-Hua, YANG Hai-Bo, MA Ke-Ping*. Carbon storage and its distribution of forest ecosystems in Zhejiang Province, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 2016, 40(4): 354-363. pdf
 23. Keping Ma*. On key issues and possible solutions related to nature reserve management in China. Biodiversity Science. 2016. 24(3): 249-251. pdf
 24. Keping Ma*. Conservation Biology, Conservation Ecology and Biodiversity Science. Biodiversity Science.2016.24(2): 125-126.pdf
 25. Keping Ma*. Hot topics for Biodiversity Science. Biodiversity Science.2016. 24(1): 1-2.pdf
 26. Jianhua Xue*, Li Jiang, Xiaolin Ma, Yanhong Bing, Sichen Zhao, Keping Ma. Identification of lotus cultivars using DNA fingerprinting. Biodiversity Science.2016. 24(1): 3-11.pdf

2016 Cooperation Articles

 1. Gao Cheng, Shi Nannan, Chen Liang, Ji Niuniu, Wu Binwei, Wang Yonglong, Xu Ying, Zheng Yong, Mi Xiangcheng, Ma Keping, Guo liangdong*. Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest. New Phytologist. 2016. doi: 10.1111/nph.14287.(on line). pdf
 2. Xugao Wang*, Thorsten Wiegand, Nathan J. B. Kraft, Nathan G. Swenson, Stuart J. Davies, Zhanqing Hao, Robert Howe, Yiching Lin, Keping Ma, Xiangcheng Mi, Shen-Hsin Sun, I-Fang Sun, Amy Wolf. Stochastic dilution effects weaken deterministic effects of niche‐based processes in species rich forests.Ecology.2016,97(2):347-360.pdf
 3. Zhang YB, Wang YZ, Phillips N, Ma KP, Li JS*, Wang W*. Intergrated maps of biodiversity in the Qinling Mountains of China for expanding protected areas. Biological Conservation. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2016.04.022.pdf
 4. Miller-Rushing A.J., Primack R.b.*, Ma KP, Zhou ZQ. A Chinese approach to protected areas: A case study comparison with the United States. Biological Conservation 2016.http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2016.05.022.pdf
 5. Nadia Castro-lzaquirre*, Xiulian Chi, Martin Baruffol, Zhiyao Tang, Keping Ma, Bernhard Schmid, Pascal A.Niklaus*. Tree diversity enhances stand carbon storage but not leaf area in a subtropical forest. PLoS ONE. 2016. 11(12): e0167771. doi:10.1371/journal. pdf
 6. YANG Zhenjing*, ZHANG Yun, REN Haibao, YAN Shun, KONG Zhaochen, MA Keping, NI Jian. Altitudinal changes of surface pollen and vegetation on the north slope of the Middle Tianshan Mountains, China. Journal of Arid Land, 2016. 8(5): 799–810.
 7. Feng G*, Mi XC, Yan H, Li FY, Svenning JC, Ma KP. CForBio: a network monitoring Chinese forest biodiversity. Science Bulletin.2016. DOI 10.1007/s11434-016-1132-9.pdf
 8. Fangyuan Yu*, Thomas A. Groen, Tiejun Wang, Andrew K.Skidmore, Jihong Huang, Keping Ma. Climatic niche breadth can explain variation in geographical range size of alpine and subalpine plants. International Journal of Geographical Information Science.2016. http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2016.1195502.
 9. Chen Jingru, Du Yanjun, Zhang Yuhong, Pan Jji, Chen Feifei, Liu Tong, Zhou Zhiqiang. Peak flowering responses to the global warming of woody species in Heilongjiang province’ northeastern China. Journal of Beijing Forestry University. 2016.38(11):50-56.pdf
 10. Yuehong Yan*, Xiaolei Huang*, Keping Ma. Sharing biodiversity data through academic publishing. Biodiversity Science. 2016.24(12): 1315-1316.pdf
 11. Chen Shengwen, Yu Jianping, Chen Xiaonan, Shen Xiaoli*, Li Sheng, Ma Keping. Camera-trapping survey on the diversity of mammal and pheasant species in Gutianshan National Reserve, Zhejiang Province. Acta Eheriologica Sinica. 2016. 36(3):292-301.pdf
 12. Li YN, Zhou XM*, Zhang NL, Ma KP. The research of mixed litter effects on litter decomposition in terrestrial ecosystems. Acta Ecologica Sinica.2016.36(16):.pdf

2015

 1. Wubing Xu, Guoke Chen, Canran Liu, Keping Ma*. Latitudinal differences in species abundance distributions, rather than spatial aggregation, explain beta-diversity along latitudinal gradients. Global Ecology and Biogeography .2015. 24(10): 1170-1180. pdf
 2. Yanjun Du, Lingfeng Mao, Simon A. Queenborough, Robert P. Freckleton, Bin Chen and Keping Ma*. Phylogenetic constraints and trait correlates of flowering phenology in the angiosperm flora of China.Global Ecology and Biogeography. 2015.24(8):928-938. pdf
 3. Yan Zhu, Liza S. Comita, Stephen P. Hubbell, Keping Ma*. Conspecific and phylogenetic density-dependent survival differs across life stages in a tropical forest. Journal of Ecology. 2015. 103(4):957-966.pdf
 4. Su HX, Feng JC, Axmacher JC, Sang WG*. Asymmetric warming significantly affects net primary production, but not ecosystem carbon balances of forest and grassland ecosystems in northern China. Scientific Reports. 2015 5: 9115. pdf
 5. Naili Zhang, Shiqiang Wan, Jixun Guo, Guodong Han, Jessica Gutknecht, Bernhard Schmid, Liang Yu, Weixing Liu, Jie Bi, Zhen Wang, Keping Ma*. Precipitation modifies the effects of warming and nitrogen addition on soil microbial communities in northern Chinese grasslands. Soil Biology & Biochemistry.2015.89:12-23. pdf
 6. Piao Song, Haibao Ren, Qi Jia, Jixun Guo, Naili Zhang*, Keping Ma. Effects of historical logging on soil microbial communities in a subtropical forest in southern China. Plant and Soil.2015.397:115-126.pdf
 7. Yongbo Liu, Henry Darmency, C.Neal Stewart Jr, Wei Wei*, Zhixi Tang, Keping Ma. The effect of Bt-transgene introgression on plant growth and reproduction in wild Brassica juncea.Transgenic Research.2015.24:537-547. pdf
 8. Zou, Y., Sang, W*., Wang, S., Warren-Thomas, E., Liu, Y., Yu, Z., Wang, C. Axmacher, J.C*. Diversity patterns of ground beetles and understory vegetation in mature, secondary, and plantation forest regions of temperate northern China. Ecology and Evolution. 2015. 5, 531-542. pdf
 9. Zou Yi, Weiguo Sang*, Jan Christoph Axmacher. Resilience of insect assemblages to climate change in mature temperate mountain forests of NE China. Journal of Insect Conservation.2015.19,1163-1172. pdf
 10. Su Hongxin, Axmacher Jan C, Yang Bo, Sang Weiguo*. Differential radial growth response of three coexisting dominant tree species to local and large-scale climate variability in a subtropical evergreen broad-leaved forest of China. Ecological Research, 2015. 30: 745-754. pdf
 11. Tang Zhixi, Fan Fenliang, Wan Yunfan, Wei Wei*, Lai Liming.Abundance and diversity of RuBisCO genes responsible for CO2 fixation in arid soils of Northwest China.Pedosphere.2015. 25:150-159.pdf
 12. Guan Zhengjun, Zhang Pengfei, Wei Wei*, Mi Xiangcheng, Kang Dingming, Liu Biao. Performance of hybrid progeny formed between genetically modified herbicide-tolerant soybean and its wild ancestor. AoB PLANTS. 2015.7: plv121; doi:10.1093/aobpla/plv121.pdf
 13. Huang Jihong*, Lu Xinghui, Huang Jianhua,Ma Keping*. Conservation priority of endemic Chinese flora at family and genus levels.Biodiversity and Conservation.2015.DOI 10.1007/s10531-015-1027-0.pdf
 14. Yinbo Zhang, Jingxuan Fu, Yingli Liu, Fan Bai, Weiguo Sang. Delimiting protection redline of rare and endangered plants in China. Biodiversity Science, 2015, 23(6): 733-739. pdf
 15. Keping Ma. New opportunities for mainstreaming biodiversity conservation. Biodiversity Science, 2015, 23(5): 557-558.pdf
 16. Xiaoli Hu, Chia-Hao Chang-Yang, Xiangcheng Mi, Yanjun Du, Zhaoyang Chang. Influence of climate, phylogeny, and functional traits on flowering phenology in a subtropical evergreen broad-leaved forest, East China. Biodiversity Science, 2015, 23(5): 601-609.pdf
 17. Manyu Yan, Xiaojun Du, Aihua Zhao, Mingchun Peng. Individual woody species–area relationship in a deciduous broad-leaved forest in Baotianman, Henan Province. Biodiversity Science, 2015, 23(5): 630-640.pdf
 18. Aihua Zhao, Xiaojun Du, Jing Zang, Shouren Zhang, Zhihua Jiao. Soil bacterial diversity in the Baotianman deciduous broad-leaved forest. Biodiversity Science, 2015, 23(5): 649-657.pdf
 19. Xunzhi Zhu, Qiang Li, Yangping Li, Hongbo Han, Keping Ma. Eupatorium adenophorum invasion alters soil bacterial community and diversity. Biodiversity Science, 2015, 23(5): 665-672.pdf
 20. LIU XiaoJuan, MA KePing. Plant Functional Traits—Concepts, Applications and Future Directions. Scientia Sinica Vitae, 2015, 45(4): 325-339. pdf
 21. Keping Ma. DNA barcode: from species to biome. Biodiversity Science.2015.23(3):279-280.pdf
 22. Junjie Wang, Guoke Chen, Keping Ma. Tools for standardization of plant names. Biodiversity Science.2015.23(2): 252-253. pdf
 23. Bei Yao, Jianping Yu, Xiaojuan Liu, Xiangcheng Mi, Keping Ma. Effect of seed traits on spatial aggregation of trees in a subtropical evergreen broad-leaved forest. Biodiversity Science.2015.23(2): 157-166.pdf
 24. Keping Ma. Species Catalogue of China: a remarkable achievement in the field of biodiversity science in China. Biodiversity Science.2015.23(2): 137-138.pdf
 25. Keping Ma. Biodiversity monitoring in China: from CForBio to Sino BON. Biodiversity Science.2015.23(1):1-2.pdf

Cooperation Articles

 1. Huang Xiaolei, Ma Keping. 2015. Chinese scientists are sharing data. Nature, 522:287.
 2. Kristina J. Anderson-Teixeira, Stuart J. Davies, Amy C. Bennett, Erika B. Gonzalez-Akre, Helene C. Muller-Landau, S. Joseph Wright, Kamariah Abu Salim, Angélica M. Almeyda Zambrano, Alfonso Alonso, Jennifer L. Baltzer, Yves Basset, Norman A. Bourg, Eben N. Broadbent, Warren Y. Brockelman, Sarayudh Bunyavejchewin, David F. R. P. Burslem, Nathalie Butt, Min Cao, Dairon Cardenas, George B. Chuyong, Keith Clay, Susan Cordell, Handanakere S. Dattaraja, Xiaobao Deng, Matteo Detto, Xiaojun Du, Alvaro Duque, David L. Erikson, Corneille E.N. Ewango, Gunter A. Fischer, Christine Fletcher, Robin B. Foster, Christian P. Giardina, Gregory S. Gilbert, Nimal Gunatilleke, Savitri Gunatilleke, Zhanqing Hao, William W. Hargrove, Terese B. Hart, Billy C.H. Hau, Fangliang He, Forrest M. Hoffman, Robert W. Howe, Stephen P. Hubbell, Faith M. Inman-Narahari, Patrick A. Jansen, Mingxi Jiang, Daniel J. Johnson, Mamoru Kanzaki, Abdul Rahman Kassim, David Kenfack, Staline Kibet, Margaret F. Kinnaird, Lisa Korte, Kamil Kral, Jitendra Kumar, Andrew J. Larson, Yide Li, Xiankun Li, Shirong Liu, Shawn K.Y. Lum, James A. Lutz, Keping Ma, Damian M. Maddalena, Jean-Remy Makana, Yadvinder Malhi, Toby Marthews, Rafizah Mat Serudin, Sean M. McMahon, William J. McShea, Hervé R. Memiaghe, Xiangcheng Mi, Takashi Mizuno, Michael Morecroft, Jonathan A. Myers, Vojtech Novotny, Alexandre A. de Oliveira, Perry S. Ong, David A. Orwig, Rebecca Ostertag, Jan den Ouden, Geoffrey G. Parker, Richard P. Phillips, Lawren Sack, Moses N. Sainge, Weiguo Sang, Kriangsak Sri-ngernyuang, Raman Sukumar, I-Fang Sun, Witchaphart Sungpalee, Hebbalalu Sathyanarayana Suresh, Sylvester Tan, Sean C. Thomas, Duncan W. Thomas, Jill Thompson, Benjamin L. Turner, Maria Uriarte, Renato Valencia, Marta I. Vallejo, Alberto Vicentini, Tomáš Vrška, Xihua Wang, Xugao Wang, George Weiblen, Amy Wolf, Han Xu, Sandra Yap, Jess Zimmerman. 2015. CTFS-ForestGEO: A worldwide network monitoring forests in an era of global change. Global Change Biology, 21: 528-549.pdf
 3. Jian Yang*, Robert A. Spicer, Teresa E. V. Spicer, Nan Crystal Arens,Frédéric M. B. Jacques, Tao Su, Elizabeth M. Kennedy, Alexei B. Herman,David C. Steart, Gaurav Srivastava, Rakesh C. Mehrotra, Paul J. Valdes,Naresh C. Mehrotra, Zhe-Kun Zhou and Jiang-Shan Lai. Leaf form-climate relationships on the global stage: an ensemble of characters. Global Ecology and Biogeography.2015. DOI: 10.1111/geb.12334. pdf
 4. Schuldt A*., Bruelheide H., Hardtle W., Assmann T., Li Y., Ma K.P., von Oheimb G. & Zhang J.Y. Early positive effects of tree species richness on herbivory in a large-scale forest biodiversity experiment influence tree growth. Journal of Ecology.2015.103:563-571.pdf
 5. Pei NC, DL Erickson, Chen BF, Ge XJ, Mi, XC, NG Swenson, Zhang JL, FA Jones, Huang CL, Ye WH, Hao ZQ, Hsieh CF, S Shawn, NA Bourg, JD Parker, JK Zimmerman, McShea, WJ McShea, IC Lopez, Sun IF, SJ Davies, Ma KP, WJ John. 2015.Closely-related taxa influence woody species discrimination via DNA barcoding: evidence from global forest dynamics plots. Scientific Report,5: 15127.pdf
 6. Feng, G*., Mi, X., Eiserhardt, W. L., Jin, G., Sang, W., Lu, Z., ... & Svenning, J. C. Assembly of forest communities across East Asia-insights from phylogenetic community structure and species pool scaling. Scientific Reports, 2015.5:9337. DIO: 10.1038/srep09337. pdf
 7. ZA Panchen, Richard Primack*, Amanda Gallinat, Birgit Nordt, Albert-Dieter Stevens, Yanjun Du, Robert Fahey. Substantial variation in leaf senescence times among 1360 species of temperate woody plants: Implications for phenology and ecosystem processes, Annals of Botany. 2015.doi: 10.1093/aob/mcv015.pdf
 8. Kell Shelagh*, Qin Haining, Chen Bin, Ford-Lloyd Brian, Wei Wei, Kang Dingming, Maxted Nigel. China’s crop wild relatives: Diversity for agriculture and food security. Agriculture, Ecosystems & Environment.2015.209: 138-154.pdf
 9. Jiang Jianfu, Kell Shelagh, Fan Xiucai, Zhang Ying, Wei Wei, Kang Dingming, Maxted Nigel, Ford-Lloyd Brian, Chonghuai Liu Chonghuai*. The wild relatives of grape in China: Diversity, conservation gaps and impact of climate change. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015, 210: 50-58.
 10. Wenzel K, Li Y, Werner H, Ma KP, B Schmid, Schmidt, K Schmidt, T Scholten, G Gunnar, G von Oheimb, E Welk.2015 Early subtropical forest growth is driven by community mean trait values and functional diversity rather than the abiotic environment. Ecology and Evolution, 5: 3541-3556.pdf
 11. Dunmei Lin* , Jiangshan Lai, Bo Yang, Piao Song, Ning Li, Haibao Ren, Keping Ma. Forest biomass recovery after different anthropogenic disturbances: relative importance of changes in stand structure and wood density. European Journal of Forest Research.2015.134(5):769-780.pdf
 12. Fangyuan Yu, Tiejun Wang, Thomas A. Groen, Andrew K. Skidmore, Xuefei Yang, Yuying Geng, Keping Ma. 2015. Multi-scale comparison of topographic complexity indices in relation to plant species richness. Ecological Complexity,22:93-101.
 13. Yi Jin, Jianhua Chen, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma, Mingjian Yu. Impacts of the 2008 ice storm on structure and composition of an evergreen broad-leaved forest community in eastern China. Biodiversity Science.2015.23(5): 610-618.pdf
 14. Zhang YB, Du HD, Jin XH, Ma KP. Species diversity and geographic distribution of wild Orchidaceae in China (in Chinese). Chin Sci Bull.2015.60: 179-188. pdf
 15. Quan Quan, Zhang Zhen, He Nianpeng, Su Hongxin, Wen Xuefa, Sun Xiaomin.Short-term effect of nitrogen addition on soil respiration of three temperate forests in Dongling Mountain. Chinese Journal of Ecology. 2015. 34( 3):797-804.pdf
 16. Zhigang Jiang, Haining Qin, Yinan Liu, Liqiang Ji, Keping Ma. Protecting biodiversity and promoting sustainable development: in memory of the releasing of Catalogue of Life China 2015 and China Biodiversity Red List on the International Day for Biological Diversity 2015. Biodiversity Science, 2015, 23(3): 433-434.pdf

2014

 1. Yang Wenjing, Ma Keping*, Kreft Holger*. Environmental and socio-economic factors shaping the geography of floristic collections in China. Global Ecology and Biogeography, 2014. 23,1284-1292.
 2. Cao Di , C. Neal Stewart Jr. , Zheng Min, Guan Zhengjun, Tang Zhi-xi, Wei Wei*, Ma Ke-ping. Stable Bacillus thuringiensis transgene introgression from Brassica napus to wild mustard B. juncea. Plant Science, 2014.227:45-50. pdf
 3. Feng, Gang, Jens-Christian Svenning, Mi Xiangcheng*, Jia Qi, Rao Mide, Ren Haibao, Daniel P. Bebber and Ma Keping. Anthropogenic disturbance shapes phylogenetic and functional tree community structure in a subtropical forest. Forest Ecology and Management, 2014.313: 188-198. pdf
 4. Eleanor Warren-Thomas, Zou Yi, Dong Lijia , Yao Xuenan, Yang Mengjie , Zhang Xiaoliang , Qin Ya , Liu Yunhui , Sang Weiguo*, Jan Christoph Axmacher*. Ground beetle assemblages in Beijing’s new mountain forests. Forest Ecology and Management, 2014.334:369-376. pdf
 5. Mi, XC., Bao, L., Chen JH. & Ma, KP*. Point process models, the dimensions of biodiversity and the importance of small-scale biotic interactions.Journal of Plant Ecology, 2014.7(2):126–133.pdf
 6. Zou, Y., W. Sang*, H. Zhou, L. Huang and J. C. Axmacher. Altitudinal diversity patterns of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in the forests of Changbai Mountain, Northeast China. Insect Conservation and Diversity ,2014.7(2): 161-171. pdf
 7. Wang Fang , Wang Zhengfeng , Ye Wanhui , Liang Yu , Ma Keping* .Isolation and characterization of microsatellite loci in an endemic species Styrax odoratissimus (Styracaceae) in subtropical forests.Conservation Genetics Resources , 2014. 6: 579-580. pdf
 8. Guan Zhengjun, Luo Qiang, Chen Xi, Feng Xiangwei, Tang Zhixi, Wei Wei*, Zhang Yuanren. Saline soil enzyme activities of four plant communities in Sangong River basin of Xinjiang, China.J Arid Land. 2014.6(2):164-173. pdf
 9. Yan H, Dong X L, Zhang S R. Coarse root biomass distribution characteristics in a Chinese subtropical evergreen broadleaved forest (in Chinese). Chin Sci Bull (Chin Ver), 2014, 59: 2416–2425.pdf
 10. Ma K P. The development of Chinese forest biodiversity monitoring web for ten years. Chin Sci Bull (Chin Ver), 2014, 59 (24):2331-2332. pdf
 11. Keping Ma. Nature conservation is the first priority for a national park. Biodiversity Science, 2014, 22(4): 415-417. pdf
 12. Keping Ma. Rapid development of biodiversity informatics in China. Biodiversity Science, 2014, 22(3): 251-252. pdf
 13. Xue Jianhua, Bing Yanhong, Pshennikoval L.M., Zhang Hangyan. Geographical distribution pattern and the resource situation of Trapa in Heilong river valley.Modern Landscape Architecture. 2014.11(9):15-18.pdf
 14. Wang Shunzhong, Gu Huiyan, Sang Weiguo*.Storage and decay of coarse woody debris: A review.Chinese Journal of Ecology. 2014.33(8): 2266-2273.pdf
 15. Liu H F, Xue D Y, Sang W G. Species diffusion and niche differentiation of the warm temperate deciduous broad-leaved forest in its functional development process (in Chinese). Chin Sci Bull (Chin Ver), 2014, 59: 2359–2366.pdf
 16. 任海保, 徐海根, 马克平, 丁晖, 米湘成, 乐志芳, 陈磊, 曹云, 赖江山, 曹铭昌. 2014.生物多样性观测技术导则 陆生维管植物.环境保护部. 标准号: HJ 710.1-2014.pdf
 17. 米湘成,裴男才,马克平.2014. 群落系统发育学研究进展. 见蒲慕明(主编)新生物学年鉴2013. 北京:科学出版社,266-289
 18. 许哲平,陈彬,王利松,乔慧捷,刘凤红,覃海宁,马克平. 2014.生物多样性信息学研究进展与发展趋势. 见蒲慕明(主编)新生物学年鉴2013. 北京:科学出版社,290-312

Cooperation Articles

 1. Zhang Ming-Gang, Zhou Zhe-Kun , Chen Wen-Yun ,Charles H. Cannon, Niels Raes, J. W. Ferry Slik1*. Major declines of woody plant species ranges under climate change in Yunnan, China . Diversity and Distributions, 2014. 20, 405–415.pdf
 2. Liza S. Comita, Simon A. Queenborough, Stephen Murphy, Jenalle L. Eck, Kaiyang Xu, Meghna Krishnadas, Noelle Beckman, Yan Zhu. Testing predictions of the Janzen-Connell hypothesis: A meta-analysis of experimental evidence for distance- and density-dependent seed and seedling survival. Journal of Ecology, 2014. 102, 845–856. pdf
 3. Helge Bruelheide*, Karin Nadrowski, Thorsten Assmann, Jürgen Bauhus, Sabine Both, François Buscot, Xiao-Yong Chen, Bingyang Ding, Walter Durka, Alexandra Erfmeier, Jessica L. M. Gutknecht, Dali Guo, Liang-Dong Guo, Werner Härdtle, Jin-Sheng He,Alexandra-Maria Klein, Peter Kühn, Yu Liang, Xiaojuan Liu, Stefan Michalski, Pascal A. Niklaus, Kequan Pei, Michael Scherer-Lorenzen, Thomas Scholten, Andreas Schuldt, Gunnar Seidler, Stefan Trogisch, Goddert von Oheimb, Erik Welk, Christian Wirth, Tesfaye Wubet, Xuefei Yang, Mingjian Yu, Shouren Zhang, Hongzhang Zhou, Markus Fischer, Keping Ma, Bernhard Schmid. Designing forest biodiversity experiments: general considerations illustrated by a new large experiment in subtropical China. Methods in Ecology and Evolution, 2014. 5: 74–89. pdf
 4. Lang, Anne C., Goddert von Oheimb, Michael Scherer-Lorenzen, Bo Yang, Stefan Trogisch, Helge Bruelheide, Keping Ma, Werner Härdtle. Mixed Afforestation of Young Subtropical Trees Promotes Nitrogen Acquisition and Retention. Journal of Applied Ecology, 2014. 51: 224-33. pdf
 5. Yao Minjie, Rui Junpeng, Li Jiabao, Dai Yumei, Bai Yongfei, Petr Hedenec, Wang Junming, Zhang Shiheng, Pei Kequan, Liu Chi, Wang Yanfen, He Zhili, Jan Frouz, Li Xiangzhen. Rate-specific responses of prokaryotic diversity and structure to nitrogen deposition in the Leymus chinensis steppe. Soil Biology & Biochemistry,2014.79:81-90. pdf
 6. ZA Panchen, RB Primack, B Nordt, ER Ellwood, A Stevens, SS Renner, CG Willis, R Fahey, A Whittemore, Du Yanjun, CC Davis. Leaf out times of temperate woody plants are related to phylogeny, deciduousness, growth habit and wood anatomy. New Phytologist, 2014. 203, 1208–1219. pdf
 7. Feng Gang*, Mi Xiangcheng, PK Bøcher, Lingfeng Mao, Brody Sandel, Cao Min, Ye Wanhui, Hao Zhanqing, Gong HD, Zhang YT, Zhao XH, Jin Guangze, Ma Keping, Jens-Christian Svenning. Relative roles of local disturbance, current climate and palaeoclimate in determinging phylogenetic and functional diversity in Chinese forests. Biogeosciences, 2014.11:1361–1370. pdf
 8. Wenzel Kröberr*, Shouren Zhang, Merten Ehmig, Helge Bruelheide. Linking Xylem Hydraulic Conductivity and Vulnerability to the Leaf Economics Spectrum—A Cross-Species Study of 39 Evergreen and Deciduous Broadleaved Subtropical Tree Species. Plos one, 2014. 9(11) e109211. doi:10.1371/ journal.pone.0109211. (IF:3.534)
 9. Jiang Zhigang, Ma Keping. Scanning the horizon for nascent environmental hazards.  National Science Review,2014.1 (3): 330-331. pdf
 10. Shen Zehao, Ma Keping. Effects of climate change on biodiversity. Chinese Science Bulletin, 2014.59(34):4637–4638. pdf
 11. Zhang Yinbo, Wang Yuzhuo, Zhang Minggang, Ma Keping. Climate change threats to protected plants of China: an evaluation based on species distribution modeling. Chinese Science Bulletin, 2014. 59(34):4652–4659. pdf
 12. Wang W, Rao M D, Chen S W, Zhu D H, Mi X C, Zhang J L. Effects of negative density dependence and habitat filtering on temporal variation in phylogenetic community structure of seedlings in a mid-subtropical forest (in Chinese). Chin Sci Bull (Chin Ver).2014.59: 1844–1850.pdf
 13. Yuanjie Xu, Dunmei Lin, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma. Recovery dynamics of secondary forests with different disturbance intensity in the Gutianshan National Nature Reserve. Biodiversity Science, 2014, 22(3): 358-365.pdf
 14. Ting Wang, Siyuan Ren, Zhiliang Yuan, Yan Zhu, Na Pan, Luxin Li, Yongzhong Ye. Effects of density dependence on the spatial patterns of Quercus aliena var. acuteserrata trees in deciduous broad-leaved forest in the Baotianman Nature Reserve, central China. Biodiversity Science, 2014, 22(4): 449-457.pdf
 15. Siyuan Ren, Ting Wang, Yan Zhu, Yongzhong Ye, Zhiliang Yuan, Cong Li, Na Pan, Luxin Li. Phylogenetic structure of individuals with different DBH sizes in a deciduous broad-leaved forest community in the temperate-subtropical ecological transition zone, China. Biodiversity Science, 2014, 22(5): 574-582.pdf

论著:

 1. 马克平主编. 2014.第十届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社
 2. 普利马克, 马克平, 蒋志刚主编. 2014. 保护生物学. 北京:科学出版社
 3. 蒋志刚, 马克平主编. 2014. 保护生物学原理.北京:科学出版社
 4. Borcard D, Gillet F, Legendre P 著. 赖江山 译.数量生态学-R语言应用. 北京: 高等教育出版社.
 5. 黄继红,马克平,陈彬.2014. 中国特有种子植物多样性及其地理分布. 北京:高等教育出版社

奖项:

 1. 2014年9月马克平获“中国人与生物圈长白山生态奖”,为表其为中国人与生态圈工作的开展和生态保护事业发展做出的突出贡献。
 2. 2014年9月“古田山中亚热带常绿阔叶林动态监测样地——群落组成与结构”入选2013年度F5000论文,入选证书编号:F2009200802004.(祝燕,赵谷风,张俪文,沈国春,米湘成 任海保,于明坚,陈建华,陈声文,方腾,马克平.2008. 古田山中亚热带常绿阔叶林动态监测样地——群落组成与结构.植物生态学报. 32: 262-273.)

2013

 1. Zhang Shouren, Dang Qing-Lai. 2013. CO2 elevation improves photosynthetic performance in progressive warming environment in white birch seedlings. F1000 Research, 2:13 (doi: 10.3410/f1000research.2-13.v1)
 2. Zhang Shouren, Dang Qing-Lai, Cao Bing. 2013. Nutrient supply has greater influence than sink strength on photosynthetic adaptation to CO2 elevation in white birch seedlings. Plant Science ,203/204:56-62.
 3. Zhang Shouren, Fan Dayong, Xu Xinwu, Wu Qian, Yan Hui. 2013. Eco-physiological adaptation of dominant tree species at two contrasting karst habitats in southwestern China [v2; ref status: indexed, http://f1000r.es/2d9] F1000Research, 2:122 (doi: 10.12688/f1000research.2-122.v2)
 4. Rao, Mide, Gang Feng, Jinlong Zhang, Xiangcheng Mi and Jianhua Chen, 2013. Effects of Environmental Filtering and Dispersal Limitation on Species and Phylogenetic Beta Diversity in Gutianshan National Nature Reserve. Chinese Science Bulletin, 58: 1204-1212.
 5. Ke, Cao, Mide Rao, Xaojuan Liu, Xiangcheng Mi and Jianhua Chen, 2013. The Phylogenetic Signal of Functional Traits and Their Effects on Community Structure in an Evergreen Broad-Leaved Forest. Biodiversity Science 21, 5: 564–571.
 6. Yang WJ, JH Huang and KP Ma. 2013. Taxonomic Composition and Spatial Pattern of Endemic Seed Plant Species in Southwest China. In Hobohm C.(ed.). Endemism in Vascular Plants, Plant and Vegetation 9. Dordrecht: Springer, 281--289
 7. Haibao Ren, Richard Condit, Bin Chen, Xiangcheng Mi, Min Cao, Wanhui Ye, Zhanqing Hao and Keping Ma. 2013. Geographical Range and Local Abundance of Tree Species in China. PLoS ONE 8(9) DOI: 10.1371/journal.pone.0076374
 8. Zhu Y, Getzin S, Wiegand T, Ren HB, Ma KP. 2013. The Relative importance of Janzen-Connell effects in influencing the spatial patterns at the Gutianshan subtropical forest. PLoS ONE 8(9): e74560. doi:10.1371/journal.pone.0074560
 9. Feng, G., Mi, X. C., Bøcher, P. K., Mao, L. F., Sandel, B., Cao, M., Ye, W. H., Hao, Z. Q., Gong, H. D., Zhang, Y. T., Zhao, X. H., Jin, G. Z., Ma, K. P., and Svenning, J.-C.: Relative roles of local disturbance, current climate and palaeoclimate in determining phylogenetic and functional diversity in Chinese forests, Biogeosciences Discuss., 10, 14657-14684, doi:10.5194/bgd-10-14657-2013, 2013.
 10. Gao C, Shi NN, Liu YX, Peay GK, Zheng Y, Ding Q, Mi XC, Ma KP, Wubet T, Buscot F, Guo LD (2013) Host plant genus level diversity is the best predictor of ectomycorrhizal fungal diversity in a Chinese subtropical forest. Molecular Ecology, 22, 3403-3414
 11. Naili Zhang, Weixing Liu, Haijun Yang, Xingjun Yu, Jessica LM Gutknecht, Zhe Zhang, Shiqiang Wan, Keping Ma*.2013. Soil microbial responses to warming and increased precipitation and their implications for ecosystem C cycling. Oecologia, 173(3):1125-1142. doi:10.1007/s00442-013-2685-985-9
 12. Wenjing Yang, Keping Ma* and Holger Kreft*. 2013. Geographical sampling bias in a large distributional database and its effects on species richness–environment models. Journal of Biogeography,40:1415-1426. doi:10.1111/jbi.12108
 13. Lai, Jiangshan; Coomes, David; Du, Xiaojun; Hsieh, Chang-Fu; Sun, I-Fang; Chao, Wei-chun; Mi, Xiangcheng; Ren, Haibao; Wang, Xugao; Hao, Zhanqing; Ma, Keping*. 2013. A general combined model to describe tree-diameter distributions within subtropical and temperate forest communities. Oikos, 122(11):1635-1641. doi: 10.1111/j.1600-0706.2013.00436.x
 14. Bing Liu, Yong Yang, Lei Xie, Gang Zeng, Keping Ma*. 2013. Beilschmiedia turbinata: A newly recognized but dying species of lauraceae from tropical asia based on morphological and molecular data. PLoS ONE, 8(6): e67636. doi:10.1371/journal.pone.0067636
 15. Yang, Xuefei, Ju¨rgen Bauhus, Sabine Both, Teng Fang, Werner Ha¨rdtle, Wenzel Kro¨ber, Keping Ma, Karin Nadrowski, Kequan Pei, Michael Scherer-Lorenzen, Thomas Scholten, Gunnar Seidler, Bernhard Schmid, Goddert von Oheimb, Helge Bruelheide. 2013. Establishment success in a forest biodiversity and ecosystem functioning experiment in subtropical China (BEF-China). European Journal of Forest Research, 132:593-606
 16. Tetsukazu Yahara, Firouzeh Javadi, Yusuke Onoda, Luciano Paganucci de Queiroz, Daniel P. Faith,Darién E. Prado, Munemitsu Akasaka, Taku Kadoya, Fumiko Ishihama, Stuart Davies, J.W. Ferry Slik, Tingshuang Yi, Keping Ma, Chen Bin, Dedy Darnaedi, R. Toby Pennington, Midori Tuda, Masakazu Shimada, Motomi Ito, Ashley N. Egan, Sven Buerki, Niels Raes, Tadashi Kajita,Mohammad Vatanparast, Makiko Mimura, Hidenori Tachida, Yoh Iwasa, Gideon F. Smith, Janine E. Victor and Tandiwe Nkonki. 2013. Global legume diversity assessment: Concepts, key indicators, and strategies. Taxon, 62 (2): 249-266
 17. Wang Yinghao, Wei Wei*, Kang Dingming*, Ma Keping. Seed coat microsculpturing is related to genomic components in wild Brassica Juncea and Sinapis arvensis. PLoS ONE. 2013.8(12):e83634.pdf
 18. Junsheng Li, Xin Lin, Anping Chen, Townsend Peterson, Keping Ma, Monika Bertzky, Philippe Ciais, Valerie Kapos, Changhui Peng, Benjamin Poulter.2012. Global Priority Conservation Areas in the Face of 21st Century Climate Change. PLoS ONE, 8(1): e54839
 19. Li Ning, Xu Wubing, Jiangshan Lai*, Bo Yang, Dunmei Lin, Keping Ma. 2013. The coarse root biomass of eight common tree species in subtropical evergreen forest. Chinese Science Bulletin, 58(4): 329-335. (In Chinese with English abstract)
 20. Dunmei Lin, Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*. 2013. Spatial variation in community structure of a subtropical evergreen broad-leaved forest: Implications for sampling design. Chinese Science Bulletin, 58(10): 1181-1186
 21. Xiaojuan Liu, Nathan Swenson, Jinlong Zhang, Keping Ma . 2013. The environment and space, not phylogeny, determine trait dispersion in a subtropical forest. Functional Ecology, 27: 264–272. pdf
 22. Guoke Chen, Marc Kéry, Matthias Plattner, Keping Ma and Beth Gardner. 2013. Imperfect detection is the rule rather than the exception in plant distribution studies. Journal of Ecology, 101: 183–191. (doi: 10.1111/1365-2745.12021). pdf
 23. Jin-Long ZHANG, Nathan G. SWENSON, Sheng-Bin CHEN, Xiao-Juan LIU, Zong-Shan LI, Ji-Hong HUANG, Xiang-Cheng MI, Ke-Ping MA, 2013, Phylogenetic beta diversity in tropical forests: Implications for the roles of geographical and environmental distance. Journal of Systematics and Evolution, 51(1):71–85. Doi:10.1111/J.1759-6831.2012.00220.x. pdf
 24. Zheng-jun guan, Markus Schmidt, Lei Pei, Wei Wei, and ke-Ping Ma, 2013, Biosafety Considerations of Synthetic Biology in the International Genetically Engineered Machine (iGEM) Competition. BioScience, 63(1):25-34. doi:10.1525/bio.2013.63.1.7 pdf
 25. Liu B, Yang Y*, Ma KP, 2013. A new species of Caryodaphnopsis Airy Shaw (Lauraceae) from southeastern Yunnan, China. Phytotaxa, 118(1): 1-8. pdf 
 26. Yan H,Wu Q, Ding J, Zhang SR. Effects of precipitation and nitrogen addition on photosynthetically eco-physiological characteristics and biomass of four tree seedlings in Gutian Mountain, Zhejiang Province, China. Acta Ecologica Sinica,2013,33(14):4226-4236.
 27. Yan H, Dong XL, Feng G, Zhang SR, MucciardiA . Coarse root spatial distribution determined using a ground-penetrating radar technique in a subtropical evergreen broad-leaved forest, China. Sci China Life Sci. 2013. 43(9):788-798.
 28. Ning Y J, Chen S P, Qian H Y, Ren H B, Chen J H. Diurnal and seasonal patterns of soil respiration in subtropical evergreen broad-leaved forests with different degrees of human disturbance in Gutianshan, Zhejiang Province. Chin Sci Bull (Chin Ver), 2013, 58: 3839–3848.
 29. Keping Ma. A mini review on the advancement of biodiversity research in China in 2012. Biodiversity Science, 2013, 21(1): 1-2.
 30. Jihong Huang, Jinlong Zhang, Yong Yang, Keping Ma. Advances in methods for measuring patterns of endemic plant diversity. Biodiversity Science, 2013, 21(1): 99-110.

2012

 1. Xiaojuan Liu, Nathan G. Swenson, S. Joseph Wright, Liwen Zhang, Kai Song, Yanjun Du, Jinlong Zhang, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma. 2012. Covariation in plant functional traits and soil fertility within two species-rich forests. PLoS ONE  7(4): e34767.
 2. Yanjun Du, Xiangcheng Mi, Xiaojuan Liu, Keping Ma, 2012. The effects of ice storm on seed rain and seed limitation in an evergreen broad-leaved forest in east China. Acta Oecologica, 39(2012):87-93. pdf
 3. Dunmei Lin, Jiangshan Lai, Helene C. Muller-Landau, Xiangcheng Mi, Keping Ma*, 2012. Topographic variation in aboveground biomass in a subtropical evergreen broad-leaved forest in China. PLoS ONE 7(10): e48244. pdf
 4. Jihong Huang, Bin Chen, Canran Liu, Jiangshan Lai, Jinlong Zhang and Keping Ma. 2012. Identifying hotspots of endemic woody seed plant diversity in China. Diversity and Distributions, 18:673-688. pdf
 5. Yongbo Liu, Zhixi Tang, Henri Darmency, Neal Stewart, Kun Di, Wei Wei, Keping Ma. 2012. The effects of seed size on hybrids of formed between oilseed rape (Brassica napus) and wild brown mustard (B. juncea). PLoS ONE 7(6): e39705. pdf
 6. Lifu Sun, Kequan Pei, Fang Wang, Qiong Ding, Yanhong Bing, Bo Gao, Yu Zheng, Yu Liang*, Keping Ma. 2012. Different distribution patterns between putative ercoid mycorrhizal and other fungal assemblages in roots of Rhododendron decorum in the southwest of China. PLoS ONE 7: e49867.
 7. Mi, X.C., Swenson, N.G., Valencia, R., Kress, W.J., Erickson, D.L., Perez, A.J., Ren, H.B., Su, S.H., Gunatilleke, N., Gunatilleke, S., Hao, Z.Q., Ye, W.H., Cao, M., Suresh, H.S., Dattaraja, H.S., Sukumar, R. & Ma, K.P. (2012) The Contribution of Rare Species to Community Phylogenetic Diversity across a Global Network of Forest Plots. American Naturalist, 180, E17-E30. pdf
 8. Jiajia Cheng, Xiangcheng Mi, Karin Nadrowski, Haibao Ren, Jintun Zhang and Keping Ma. 2012. Separating the effect of mechanisms shaping species-abundance distributions at multiple scales in a subtropical forest. Oikos:121(2):236-244. pdf
 9. Yanming Zhu, Yanda Li, N Colbach, Keping MA, Wei Wei and Xiangcheng Mi. 2012. Seed losses at harvest and seed persistence of oilseed rape (Brassica napus) in different cultural conditions in Chinese farming systems. Weed Science, 52:317-326. pdf
 10. Gang Feng, Zhang Jinlong, Pei Nancai, Rao Mide, Mi Xiangcheng, Ren Haibao & Ma Keping 2012. Comparison of phylobetadiversity indices based on community data from Gutianshan forest plot. Chinese Science Bulletin, 57:623-630. pdf
 11. Jie Bi, Naili Zhang, Yu Liang*, Haijun Yang & Keping Ma. 2012. Interactive effects of water and nitrogen addition on soil microbial communities in a semiarid steppe. Journal of Plant Ecology, 5: 320-329. pdf
 12. Andreas Schuldt, Helge Bruelheide, Walter Durka, David Eichenberg, Markus Fischer, Wenzel Kröber, Werner H rdtle, Keping Ma, Stefan G. Michalski, Wolf-Ulrich Palm, Bernhard Schmid, Erik Welk, Hongzhang Zhou and Thorsten Assmann.2012.Plant traits affecting herbivory on tree recruits in highly diverse subtropical forests. Ecology Letters,(2012)15: 732–739. pdf
 13. Nathan G. Swenson, David L. Erickson, Xiangcheng Mi, Norman A. Bourg, Jimena Farero -Montana, Xuejun Ge, Robert Howe, Jeffrey K. Lake, Xiaojuan Liu, Keping Ma, Nancai Pei, Jill Thompson, Mari A Uriarte, Amy Wolf, S. Joseph Wright, Wanhui Ye, Jinlong Zhang, Jess K. Zimmerman, and W. John Kress. 2012. Phylogenetic and functional alpha and beta diversity in temperate and tropical tree communities. Ecology, 93(8):S112-S125. pdf
 14. Hai-Ping Hao, Chuang-Dao Jiang, Shou-Ren Zhang, Yu-Dan Tang, Lei Shi. 2012. Enhanced thermal-tolerance of photosystem II by elevating root zone temperature in Prunus mira Koehne seedlings. Plant and Soil, 353:367-378. pdf
 15. Miquel De Cáceres, Pierre Legendre, Renato Valencia, Min Cao, Li-Wan Chang, George Chuyong, Richard Condit, Zhanqing Hao, Chang-Fu Hsieh, Stephen Hubbell, David Kenfack, Keping Ma, Xiangcheng Mi, Md. Nur Supardi Noor, Abdul Rahman Kassim, Haibao Ren, Sheng-Hsin Su, I-Fang Sun, Duncan Thomas, Wanhui Ye and Fangliang He.2012. The variation of tree beta diversity across a global network of forest plots. Global Ecology and Biogeography, DOI: 10.1111/j.1466-8238.2012.00770.x
 16. Yannjun Du, Keping Ma. 2012. Temporal and spatial variation of seedfall in a broad-leaved evergreen forest in Gutianshan Nature Reserve of Zhejiang Province, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 36 (8):717-728 (Seed Ecology Special Issue, invited article).
 17. Yanjun Du, Keping Ma*. 2012 Research advances and prospects in forest community-level seed rain study. Biodiversity Science,20 (1): 94–107 (Review; Chinese With English Abstract).
 18. SUN Li-Fu,* ZHANG Yan-Hua, PEI Ke-Quan, YANG Guo-Ting, SONG Yu-Shuang and SONG Rui-Qing. 2012. Phylogenetic analysis of Armillaria gallica from North America and China. Mycosystema. 31(2):174-186.
 19. Lifu Sun*, Kequan Pei, Yanhua Zhang, Jun Zhao, Guoting Yang, Guofu Qin, Yushuang Song and Ruiqing Song. 2012. Genetic diversity of Armillaria gallica isolates from China and Europe revealed with ISSR analysis. Biodiversity Science 20(2): 224-230 Doi: 10.3724/SP.J.1003.2012.07214.
 20. Keping Ma. Studies and conservation of crop wild relatives should be promoted. Biodiversity Science, 2012, 20(6): 641-642.
 21. Keping Ma, Yurong Zhou. A retrospective evaluation of Biodiversity Science over the past 20 years. Biodiversity Science, 2012, 20(5): 535-550.
 22. DU Yan-Jun and MA Ke-Ping. Temporal and spatial variation of seedfall in a broad-leaved evergreen forest in Gutianshan Nature Reserve of Zhejiang Province, China. CJPE, 2012, 36(8): 717-728.
 23. Keping Ma. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES): an IPCC for biodiversity. Biodiversity Science, 2012, 20(4): 409-410.
 24. Yanjun Du, Keping Ma. Advancements and prospects in forest seed rain studies. Biodiversity Science, 2012, 20(1): 94-107.
 25. Guoke Chen, Keping Ma. Criteria and methods for assessing the threat status of ecosystem. Biodiversity Science, 2012, 20(1): 66-75.
 26. Keping Ma. A mini review on the advancement in biodiversity research in China in 2011. Biodiversity Science, 2012, 20(1): 1-2.
 27. 马克平, 陈国科, 陈彬, 杜彦君, 黄继红, 朱询之. 2012. 生物多样性保护与持续利用的新趋势. 马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展IX. 北京: 气象出版社, 19-28
 28. 黄继红, 马克平, 应俊生. 2012. 中国特有植物地理成分及其与气候因素关系. 马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展IX. 北京: 气象出版社, 97-107

2011

 1. Sang, WeiGuo, Ma, Keping, Jan C. Axmacher. 2011. Securing a Future for China's Wild Plant Resources. BIOSCIENCE, 61 (9) 720-725.
 2. Xunzhi Zhu, Jintun Zhang and Keping Ma (2011) Soil Biota Reduce Allelopathic Effects of the Invasive Eupatorium adenophorum. PLoS ONE 6(9): e25393. doi:10.1371/journal.pone.0025393
 3. Hongmei Du, Yu Liang, Kequan Pei,* and Keping Ma. 2011. UV Radiation-Responsive Proteins in Rice Leaves: A Proteomic Analysis. Plant & Cell Physiology. 52(2): 306 -316 doi:10.1093/pcp/pcq186
 4. Zhang NL, JY Xia, XJ Yu, KP Ma, SQ Wan, 2011. Soil microbial community changes and their linkages with ecosystem carbon exchange under asymmetrically diurnal warming. Soil Biology & Biochemistry 43: 2053-2059.
 5. Liwen Zhang, Xiangcheng Mi, Hongbo Shao, Keping Ma. 2011. Strong plant-soil associations in a heterogeneous subtropical broad-leaved forest. Plant Soil, 2011(347): 211-220
 6. Qiong Ding, Yu Liang, Pierre Legendre, Xinhua He, Kequan Pei, Xiaojun Du & Keping Ma. 2011. Diversity and composition of ectomycorrhizal community on seedling roots: the role of host preference and soil origin. Mycorrhiza 21:669–680.
 7. Jianxiong Huang, Xiangcheng Mi*, Keping Ma,2011. A genome evolution-based framework for measures of originality for clades. Journal of Theoretical Biology, 276:99-105.
 8. Bai, Fan, Sang, WeiGuo, Jan C. Axmacher. 2011. Forest vegetation responses to climate and environmental change: A case study from Changbai Mountain, NE China. Forest Ecology and Management, 262,2052-2060.
 9. Lei Lei, Stewart C Neal, Jr, Tang Zhi-xi, Wei Wei. 2011. Dynamic expression of green fluorescent protein and Bacillus thuringiensis Cry1Ac endotoxin in interspecific hybrids and successive backcross generations (BC1 and BC2) between transgenic Brassica napus crop and wild Brassica juncea. Annals of Applied Biology 159: 212–219
 10. Du Yanjun, Mi Xiangcheng, Ma Keping. 2011. Comparison of seed rain and seed limitation between community understory and gaps in a subtropical evergreen forest, Acta Oecologica doi:10.1016/j.actao.2011.06. 001
 11. Jihong Huang, Jianhua Chen, Junsheng Ying, Keping Ma. 2011. Features and distribution patterns of Chinese endemic seed plant species. Journal of Systematics and Evolution, 49 (2): 81-94.
 12. Sang, WeiGuo, Liu, Xinyan, Jan C. Axmacher. 2011. Germination and emergence of Ambrosia artemisiifolia L. under changing environmental conditions in China. Plant species biology, 26,125-133.
 13. Ma Keping, Lou Zhiping and Su Ronghui, 2011. Biodiversity Research in the Chinese Academy of Sciences. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 24(4): 196-203
 14. Keping Ma, Guoke Chen, Bing Liu, Bin Chen. 2011. Asian Plant Conservation Report 2010-A Review of Progress in Implementing the Global Strategy for Plant Conservation. Higher education press, Beijing.ISSN: 978-7-04-032694-9.
 15. Ma KP. 2011. Assessing progress of biodiversity conservation with monitoring approach. Biodiversity Science, 19, 125-126.
 16. Keping Ma. Strategic targets for biodiversity conservation in 2011–2020. Biodiversity Science, 2011, 19(1): 1-2.
 17. 马克平. 2011. 我国生物多样性研究进展. 见中国科学院编. 2011科学发展报告. 北京:科学出版社, 64-68
 18. 马克平. 2011. 置身多彩的世界:认识生物多样性、保护生物多样性. 见周立军主编. 首都科学讲堂:名家讲科普 VI. 北京:科学普及出版社, 55-72
 19. Feng G, Zhang JL, Pei NC, Rao MD,Mi XC*,Ren HB,Ma KP. Comparison of phylobetadiversity indices based on community data from Gutianshan forest plot. Chinese Sci Bull, 2011, 56 (34):2857-2864.
 20. Cheng JJ, Mi XC, Ma KP, Zhang JT. Responses of species-abundance distribution to varying sampling scales in a subtropical broad-leaved forest. Biodiversity Science.2011. 19:168-177.
 21. Song K, Mi XC, Jia Q, Ren HB, Bebber D, Ma KP. 2011. Variation in phylogenetic structure of forest communities along a human disturbance gradient in Gutianshan forest, China. Biodiversity Science, 19, 190-196.
 22. Man XX, Mi XC, Ma KP. 2011. Effects of an ice storm on community structure of an evergreen broadleaved forest in Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang Province. Biodiversity Science, 19, 197-205.
 23. Zhiqiang Zhou, Lijiao Xu, Yuhong Zhang, Chunmei Xia, Hongguang Li, Tong Liu, Keping Ma. An analysis of the ecological value of Wudalianchi, Heilongjiang Province, China. Biodiversity Science, 2011, 19(1): 63-70.
 24. Wu Q, Ding J, Yan H, Zhang SR, Fang T, Ma KP. 2011. Effects of simulated precipitation and nitrogen addition on seedling growth and biomass in five tree species in Gutian Mountain, Zhejiang Province, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 35, 256-267.

2010

 1. Lei Chen, Xiangcheng Mi, Liza Comita, Liwen Zhang, Haibao Ren, Keping Ma*. 2010. Community-level consequences of density dependence and habitat association in a subtropical broad-leaved forest. Ecology Letters, 13: 695-704
 2. Yan Zhu, Xiangcheng Mi, Haibao Ren and Keping Ma, 2010. Density dependence is prevalent in a heterogeneous subtropical forest. Oikos, 119: 109-119
 3. Wei-guo Sang, Li Zhu, Jan C Axmacher. 2010. Invasion pattern of Eupatorium adenophorum Spreng in Southern China. Biological Invasions. 12: 1721-1730
 4. Zhang, Liwen, Nurvianto Sandy, Harrison Rhett. 2010. Factors affecting the distribution and abundance of Aspenium nidus L. in a tropical lowland rain forest in Peninsular Malaysia. Biotropica, 42 (2): 464-469
 5. Qian Li, Yu Liang, Bo Tong, Xiaojun Du, and Keping Ma. 2010. Compensatory effects between Pinus massoniana and broadleaved tree species. Journal of Plant Ecology 3: 183-189
 6. Liu Yongbo, Wei Wei, Ma Keping, Darmency Henri. 2010. Backcrosses to Brassica napus of hybrids between B. juncea and B. napus as a source of new herbicide-resistant volunteer-like feral populations. Plant Science, 179: 459-465
 7. Yong-Bo Liu, Qi-Bin Zhang (2010) Effects of climate on the growth of annual rings in the main roots of perennial forbs in an Inner Mongolian semi-arid grassland, China. Journal of Vegetation Science. 21:899-907
 8. Ba,Jiawen,Zhonge Hou, Dirk Platvoet, Li Zhu and Shuqiang Li. 2010. Is Gammarus tigrinus (Crustacea, Amphipoda) becoming cosmopolitan through shipping? Predicting its potential invasive range using ecological niche modeling. Hydrobiologia 649:183–194
 9. Lisong Wang, Bin Chen, Liqiang Ji, Keping Ma. Progress in Biodiversity Informatics. Biodiversity Science, 2010, 18(5): 429-443.
 10. Zheping Xu, Jinzhong Cui, Haining Qin, Keping Ma. On the architecture of biodiversity e-Science infrastructure in China. Biodiversity Science, 2010, 18(5): 480-488.
 11. Bo Li, Keping Ma. Biological invasions: opportunities and challenges facing Chinese ecologists in the era of translational ecology. Biodiversity Science, 2010, 18(6): 529-532.
 12. Li Zhu, Keping Ma. On the niche stasis of intercontinental invasive plants. Biodiversity Science, 2010, 18(6): 547-558.
 13. 马克平, 娄治平, 苏荣辉.2010. 中国科学院生物多样性研究回顾与展望. 中国科学院院刊, 25: 634-644
 14. LAI Jiang-Shan, MI Xiang-Cheng, REN Hai-Bao, and MA Ke-Ping,2010. Numerical classification of associations in subtropical evergreen broad-leaved forest based on multivariate regression trees―a case study of 24 hm2 Gutianshan forest plot in China. Chinese Journal of Plant Ecology, 34 (7): 761-769
 15. 苏宏新,马克平.2010.生物多样性和生态系统功能对全球变化的响应与适应:协同方法.自然杂志, 32:272-280 
 16. 苏宏新,马克平.2010. 生物多样性和生态系统功能对全球变化的响应与适应: 进展与展望.自然杂志,32:344-347(354)
 17. 春敏莉, 马克平. 2010. 世界自然保护联盟(IUCN)及其组织结构和亚洲项目. 见 马克平主编: 2010. 中国生物多样性保护与研究进展VIII. 北京:气象出版社,14-45

2009

 1. Guochun Shen, Mingjian Yu, Xinsheng Hu, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, I-Fang Sun, Keping, Ma. 2009. Species-area relationships explained by the joint effects of dispersal limitation and habitat heterogeneity. Ecology 90, 3033-3041
 2. Guoke Chen,marc Kéry,jinlong Zhang And Keping Ma*. 2009.Factors Affecting Detection Probability In Plant Distribution Studies.Journal of Ecology, 97: 1383-1389
 3. Yanjun Du, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Xiaojuan Liu, Lei Chen, Teng Fang, Yan Zhu, Keping Ma*. 2009.Seed dispersal phenology and dispersal syndromes in a subtropical broad-leaved forest of China. Forest Ecology and Management , 258,1147-1152
 4. Di K, Stewart CN Jr, Wei W, Shen BC, Tang ZX, Ma KP. 2009. Fitness and maternal effects in hybrids formed between transgenic oilseed rape and wild brown mustard in the field. Pest Management Science, 65, 753-760.
 5. Jiangshan Lai, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma*. 2009. Species-habitatmh associations change in a subtropical forest of China. Journal of Vegetation Science. 20:415-423
 6. Legendre, P., X. Mi, H. Ren, K. Ma, M. Yu, I. F. Sun, and F. He. 2009. Partitioning beta diversity in a subtropical broad-leaved forest of China. Ecology, 90: 663-674
 7. Lin Li, Zhongliang Huang, Wanhui Ye, Honglin Cao, Shiguang Wei, Zhigao Wang, Juyu Lian, I-Fang Sun, Keping Ma, Fangliang He. 2009. Spatial distributions of tree species in a subtropical forest of China.Oikos, 118:495-502
 8. Gaiai Guo, Zongshan Li*, Qibin Zhang, Keping Ma, Conglong Mu. Dendroclimatological studies of picea likiangensis and tsuga dumosa in Lijiang, CHINA. IAWA Journal. 2009.30(4):435-441.
 9. 陈静, 张保卫, 马克平, 蒋志刚. 2009.中国保护生物学研究现状的文献计量学分析. 生物多样性,17:423-429
 10. 牛书丽, 万师强, 马克平. 2009. 陆地生态系统及生物多样性对气候变化的适应和减缓. 中国科学院院刊 24: 421-427
 11. 蒋志刚, 马克平. 2009. 保护生物学的现状、挑战和对策. 生物多样性,17:107-116
 12. 祝燕, 米湘成, 马克平*. 2009. 植物群落物种共存机制: 负密度制约假说. 生物多样性, 17: 594-604
 13. 马克平, 贾渝, 陈铁梅. 2009. 唤醒“沉睡”的资源,增添科技创新的基石. 见科技部发展计划司、财政部教科文司国家科技部基础条件平台中心编. 整合 创新 共享:国家科技基础条件平台建设回顾与展望. 北京:中国科学技术出版社,162-168

2008

 1. Xiaojun Du, Canran Liu, Xingjun Yu, Keping Ma*. 2008. Effects of shading on early growth of Cyclobalanopsis glauca (Fagaceae) in subtropical abandoned fields: Implications for vegetation restoration. Acta Oecologica. 33: 154-161.
 2. Ranjeet John, Jiquan Chen, Nan Lu, Ke Guo, Cunzhu Liang, Yafen Wei, Asko Noormets, Keping Ma, Xingguo Han. 2008.Predicting plant diversity based on remote sensing products in the semi-arid region of Inner Mongolia. Remote Sensing of Environment. 112: 2018-2032.
 3. Wang, Xiaochun, Qi-bin Zhang, Ke-ping Ma* and Sheng-Chun Xiao. 2008. A tree-ring record of 500-year dry-wet changes in northern Tibet, China. The Holocene, 18: 579-588.
 4. Yu, GR; Liu, YB; Wang, XC, Ma, KP*. 2008. Age-dependent tree-ring growth responses to climate in Qilian juniper (Sabina przewalskii Kom.) .Tree-Structure and Function, 22: 197-204.
 5. Zhang, N., S. Wan, L. Li, J. Bi, M. Zhao, K. Ma*. 2008. Impacts of urea N addition on soil microbial community in a semi-arid temperate steppe in northern China. Plant and Soil,311: 19-28
 6. Yin-Bo Zhang and Ke-Ping Ma*. 2008.Geographic distribution patterns and status assessment of threatened plants in China. Biodiversity and Conservation, 17: 1783-1798.
 7. Wenyun Zuo, Ni Lao, Yuying Geng, and Keping Ma*. 2008. GeoSVM: an efficient and effective tool to predict species' potential distributions. Journal of Plant Ecology, 1: 143-145
 8. MA KePing. LARGE SCALE PERMANENT PLOTS: IMPORTANT PLATFORM FOR LONG TERM RESEARCH ON BIODIV ERSITY IN FOREST ECOSYSTEM. Chinese Journal of Plant Ecology, 2008, 32(2): 237-237.
 9. 陈彬,马克平. 2008. 全球变化对生物多样性的影响.中国科学院编. 2008科学发展报告. 北京:科学出版社, 171-174
 10. Zhang YInbo, Ma Keping. Geographic distribution characteristics of mational key protected with plants in China. Chinese Journal of Applied Ecology. 2008. 19(08): 1670-1675.
 11. Zhu Yan, Zhao Gu-Feng, Zhang Li-Wen, Shen Guo-Chun, MI Xiang-Cheng, Ren Hai-Bao, Yu Ming-Jian, Chen Jian-Hua, Chen Sheng-Wen, Fang Teng, Ma Ke-Ping.2008. Community composition and structure of Gutianshan forest dynamic plot in a mid-subtropical evergreen broad-leaved forest, East China. Journal of Plant Ecology (Chinese version), 32: 262-273.

2007

 1. Lingjuan Zhou, Kequan Pei, Keping Ma*. A molecular approach to species identification of chenopodiaceae pollen grains in surface soil. American Journal of Botany. 2007, 94(3): 477-481
 2. Xiaojun Du, Qinfeng Guo, Xianming Gao, Keping Ma*. 2007.Seed rain, soil seed bank, seed loss and regeneration of Castanopsis fargesii (Fagaceae) in a subtropical evergreen broad-leaved forest. Forest Ecology and Management. 238:212-219.
 3. Su, H.X., Sang, W.G., Wang, Y.X. and Ma, K.P., 2007. Simulating Picea schrenkiana forest productivity under climatic changes and atmospheric CO2 increase in Tianshan Mountains, Xinjiang Autonomous Region, China. Forest Ecology and Management, 246(2-3): 273-284.
 4. Yu Liang, Liang-Dong Guo, Xiao-Jun Du and Ke-Ping Ma*. 2007. Spatial structure and diversity of woody plants and ectomycorrhizal fungi in a natural subtropical forest. Mycorrhiza, 17: 271-278
 5. Li ZHU、Osbert J. SUN、Weiguo SANG、Zhenyu LI、Keping MA. 2007. Predicting the Spatial Distribution of an Invasive Plant species (Eupatorium adenophorum) in China. Landscape Ecology 22: 1143-1154
 6. Lu, Ping; Sang, Wei-Guo; Ma, Ke-Ping.2007. Activity of stress-related antioxidative enzymes in the invasive plant crofton weed (Eupatorium adenophorum). Journal of Integrative Plant Biology,49(11): 1555-1564
 7. Yin-ting Le, C. Neal Stewart, Hong Shi, Wei Wei, Xiang-cheng Mi, Ke-ping Ma. Bt cry1Ac expression in transgenic oilseed rape and interspecific hybrids and their efficacy against Helicoverpa armigera larvae. Annals of Applied Biology. 2007,150,141-147
 8. 马克平, 卢新雄, 贾渝. 2007. 第6章 实物与个性信息共享,见杜占元、刘旭等编著,自然科技资源共享平台建设的理论与实践.北京:科学出版社,163-191
 9. 陈彬, 马克平. 2007. 数码照片的GPS标记技术及其在野外调查中的应用. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VII第七届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社,244-252
 10. NIU Shu-Li, HAN Xing-Guo, MA Ke-Ping, WAN Shi-Qiang. FIELD FACILITIES IN GLOBAL WARMING AND TERRESTRIAL ECOSYSTEM RESEARCH. Chinese Journal of Plant Ecology, 2007, 31(2): 262-271.
 11. 徐学红, 王顺忠,马克平. 2007. 国际生物多样性计划(DIVERSITAS)交叉项目. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VII第七届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社,19-27
 12. 徐学红, 王顺忠,马克平. 2007. 生物多样性评估指标体系. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VII第七届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社, 28-36
 13. 严岳鸿, 张献春, 马克平. 2007.中国珍稀濒危蕨类植物的现状及保护. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VII第七届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社,77-81
 14. ZHANG Nai-Li, GUO Ji-Xun, WANG Xiao-Yu, MA Ke-Ping. SOIL MICROBIAL FEEDBACKS TO CLIMATE WARMING AND ATMOSPHERIC N DEPOSITION. Chinese Journal of Plant Ecology, 2007, 31(2): 252-261.
 15. ZUO Wen-Yun, LAO Ni, GENG Yu-Ying, MA Ke-Ping. PREDICTING SPECIES′ POTENTIAL DISTRIBUTION—SVM COMPARED WITH GARP. Chinese Journal of Plant Ecology, 2007, 31(4): 711-719.
 16. Lou Yanjing, Zhao Kuiyi,Ma Keping.Chang in floristic composition and species diversity of plant community along environment gradient in Honghe Nature Reserve,China.Acta Ecologica Sinica.2007.27(9): 3883-3891.

2003-2006

 1. Ting Wang, Qibing Zhang and Keping Ma*. 2006. Treeline dynamics in relation to climatic variability in the central Tianshan Mountains, northwestern China. Global Ecology and Biogeography, 15:406-415
 2. Ji-hua Hou, Xiang-cheng Mi, Can-ran Liu, Ke-ping Ma*. 2006. Tree competition and species coexistence in a Quercus - Betula forest in the Dongling Mountains in northern China. Acta Oecologica,30:117-125
 3. Zhijun Lu and Keping Ma*. 2006. Spread of the exotic croftonweed (Eupatorium adenophorum) across southwestern China along road and streams. Weed Science, 60: 1068-1072
 4. X-J YU, K-P MA*. 2006. Variation and causation in reproduction character of Ageratina adenophorum population in different habitats. Weed Research, 46:319-326
 5. Ping Lu, Weiguo Sang and Keping Ma. 2006. Effects of environmental factors on germination and emergence of Crofton weed (Eupatorium adenophorum). Weed Science, 60, 452-457
 6. Hai-Bao Ren, Shu-Kui Niu, Lin-Yan Zhang and Ke-Ping Ma*. 2006. Distribution of Vascular Plant Species Richness Along an Elevational Gradient in the Dongling Mountains, Beijing, China. Journal of Integrative Plant Ecology.
  48(2):153-160
 7. Shen B-C, Stewart CN, Zhang M-Q, Le Y-T , Tang Z-X, Mi X-C, Wei W, Ma K-P. Correlated expression of gfp and Bt cry1Ac gene facilitates quantification of transgenic hybridization between Brassicas. Plant Biology, 2006, 8: 723-730
 8. Shi H, Zhang L-F, Hua B-Z, Mi X-C, Wei W, Zhang Y-J, Ma K-P. 2006. Insecticidal activity of residual Bt protein at the second trophic level. Chinese Science Bulletin, 51: 946-951
 9. Loreau M, Oteng-Yeboah A, Arroyo MTK, Babin D, Barbault R, Donoghue M, Gadgil M, Häuser C, Heip C, Larigauderie A, Ma K, Mace G, Mooney HA, Perrings C, Raven P, Sarukhan J, Schei P, Scholes RJ and Watson RT. 2006. Diversity without representation. Nature. 442. 245-246
 10. 王婷, 任海保, 马克平*. 2006. 新疆中部天山雪岭云杉种群动态初步研究. 生态环境.15: 564-571
 11. Zheng Jingming, Ma Keping.Research advances in the relationships between biodiversity and invasiveness within plant communities. Chinese Journal of Applied Ecology. 2006. 17(07):1338-1343.
 12. 桑卫国; 朱丽; 马克平.2006. 外来种入侵现象、问题及研究重点. 地球科学进展, 21: 305-312
 13. Zhijun Lu, Ma Ke-Ping*. 2005. Scale-dependant Effects on Relationships Between Native Plant Diversity and the Invasion of Croftonweed (Eupatorium adenophorum) in southwest China. Weed Science, 59:600-604
 14. Ting Wang, Haibao Ren, Keping Ma*. 2005. Climatic signals in tree rings of Picea schrenkiana along an altitudinal gradient in the central Tianshan Mountains, northwestern China. Trees Structure and Function, 19:735-741
 15. Sheng Yan, Zheng Wei-Hong, Pei Ke-Quan, Ma Ke-Ping*. 2005. Genetic variation within and among populations of a dominant desert tree Haloxylon ammodendron (Amaranthaceae) in China. Annals of Botany, 96:245-252
 16. Yu Liang, Liang-dong Guo and Ke-ping Ma*. 2005.Genetic structure of an ectomycorrizal fungus Russula vinosa population in subtropical woodlands in Dujiangyan, southwest China. Mycorhiza 15:137-142
 17. Xiangcheng Mi, Yingbin Zou, Keping Ma*.2005. Testing the Generalization of Artificial Neural Networks with Cross Validation and Independent-Testing Validation in Modelling Rice Tillering Dynamics. Ecological Modeling, 181:493-508
 18. Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Zhisheng Ouyang, Wei Wei, Keping Ma*. 2005. The Use of the Mexican Hat and the Morlet wavelets for Detection of Ecological Patterns. Plant Ecology, 179:1-19
 19. Yu Xingjun, Yu Dan, Lu Zhijun and Ma Keping. 2005. A new mechanism of invader success: exotic plant inhibits natural vegetation restoration bu changing soil microbe community. Chinese Science Bulletin, 50: 1105-1112
 20. 于兴军, 于 丹, 卢志军, 马克平*. 2005. 一个可能的植物入侵机制: 入侵种通过改变入侵地土壤微生物群落影响本地种的生长. 科学通报,50: 896-903
 21. MI Xiang-Cheng, MA Ke-Ping, ZOU Ying-Bin. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND ITS APPLICATION IN AGRICULTURAL AND ECOLOGICAL RESEARCH. Chinese Journal of Plant Ecology, 2005, 29(5): 863-870.
 22. REN Hai-Bao, ZHANG Lin-Yan, MA Ke-Ping. COMPARISON OF FRACTAL CHARACTERISTICS OF SPECIES RICHNESS PATTERNS BETWEEN DIFFERENT PLANT TAXONOMIC GROUPS ALONG AN ALTITUDINAL GRADIENT. Chinese Journal of Plant Ecology, 2005, 29(6): 901-909.
 23. LU Ping, SANG Wei-Guo, MA Ke-Ping. PROGRESS AND PROSPECTS IN RESEARCH OF AN EXOTIC INVASIVE SPECIES, EUPATORIUM ADENOPHORUM. Chinese Journal of Plant Ecology, 2005, 29(6): 1029-1037.
 24. 左闻韵 马克平. 2005. 国际生物多样性计划(DIVERSITAS)的发展. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VI第六届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社, 9-16
 25. 卢志军 马克平. 2005. 外来入侵种紫茎泽兰的分布、危害与研究现状. 见马克平主编. 中国生物多样性保护与研究进展 VI第六届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集. 北京:气象出版社, 69-78
 26. 匡廷云, 马克平, 白克智.2005. 生物质能研发展望.中国科学基金,19:326—330
 27. 贾渝,马克平,覃海宁.2005. 生物标本资源.见王东阳主编.自然科技资源共享政策法规研究.北京:科学出版社,232-263
 28. Yu Liang, Liang-dong Guo and Ke-ping Ma*. 2004. Population genetic structure of an ectomycorrhizal fungus Amanita manginiana in a subtropical forest over two years. Mycorhiza14:235-240
 29. Sheng Yan, Zheng Wei-Hong, Pei Ke-Quan, Ma Ke-Ping*. 2004. Spatial Distribution and Population Structure of Four Haloxylon ammodendron Communities in the Southeast Gurbantunggut Desert. Ekologia, 23: 310-320
 30. Ting Wang, Yu Liang, Haibao Ren, Dan Yu, Jian Ni, Keping Ma*. 2004. Age structure of Picea schrenkiana forest along an altitudinal gradient in the central Tianshan Mountains, northwestern China. Forest Ecology and Management 196:267-274
 31. Hou, Ji-hua.; Mi, X.C.; Liu, C.R. & Ma, K.P*. 2004. Spatial patterns and associations in a Quercus-Betula forest in northern China. Journal of Vegetation Science, 15: 407-414.
 32. Liang Yu, Guo Liang-Dong and Ma Ke-Ping*. 2004. Spatial Pattern of the Most Common Late-stage Ectomycorrhizal Fungi in a Subtropical Forest in Dujiangyan, Southwest of China. Acta Botanica Sinica. 46:29-34
 33. Sheng Yan, Zheng Wei-Hong, Pei Ke-Quan, Ma Ke-Ping*. 2004. Population genetic structure of a dominant desert tree, Haloxylon ammodendron (Chenopodiaceae), in the southeast Gurbantunggut Desert detected by RAPD and ISSR markers, Acta Botanica Sinica, 46:675-681
 34. Keping Ma and Xiangcheng Mi. 2004. China initiative: a forest biodiversity monitoring network in temperate Eurasia. In Erwin Beck, Walter Bredensohn, Minnattallah Boutros, Manfred Denich, Klause Henle, Norbert Jurgens, Michael Kirk and Volkmar Wolters eds. Sustainable use and conservation of biological diversity—A challenge for society. Berlin: PT-DLR Environmental Research and Technology, 103-106
 35. ZHENG Jing-Ming, SANG Wei-Guo, MA Ke-Ping. ADVANCES IN MODEL CONSTRUCTION OF ANEMOCHORIC SEED LONG-DISTANCE DISPERSAL. Chinese Journal of Plant Ecology, 2004, 28(3): 414-425.
 36. JIANG Hong, MA Ke-Ping, ZHANG Yan-Li, ZHU Chun-Quan, James R. STRITTHOLT. CONSERVATION BIOLOGY BASED ON THE SPATIAL ANALYSIS. Chinese Journal of Plant Ecology, 2004, 28(4): 562-578.
 37. HOU Ji-Hua, HUANG Jian-Hui, MA Ke-Ping. ELEVEN-YEAR POPULATION GROWTH DYNAMICS OF MAJOR SPECIES IN A QUERCUS LIAOTUNGENSIS FOREST IN THE DONGLING MOUNTAINS, NORTHERN CHINA. Chinese Journal of Plant Ecology, 2004, 28(5): 609-615.
 38. LU Zhi-Jun, MA Ke-Ping. THE INFLUENCE OF TOPOGRAPHICAL FACTORS ON THE INVASION OF THE ALIEN SPECIES, EUPATORIUM ADENOPHORUM. Chinese Journal of Plant Ecology, 2004, 28(6): 761-767.
 39. Yu Shunli, Ma Keping,Xu Cunbao, Jin Shufang,Song Xiaobing, Chen Linzhi. The species diversity characteristics comparison of Quercus mongolica community along environmental gradient factors.Acta Ecologic Sinica.2004.24(12):2932-2939.
 40. YU Xing-Jun, YU Dan, MA Ke-Ping. RELATIONSHIPS BETWEEN ALLELOPATHY AND INVASIVENESS BY EUPATORIUM ADENOPHORUM AT DIFFERENT SITES. Chinese Journal of Plant Ecology, 2004, 28(6): 773-780.
 41. 杨振京; 孔昭宸; 阎顺; 倪健; 马克平; 许清海. 2004. 天山乌鲁木齐河源区大西沟表土花粉散布特征.干旱区地理, 27: 543-547
 42. 马克平,米湘成,魏伟,卢志军. 2004. 生物多样性研究中的几个热点问题. 见陈宜瑜主编. 中国生物多样性保护与研究进展: 第五届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集.北京: 气象出版社, 15-36
 43. 高贤明, 王晨, 侯淑琴, 马克平. 2004. 中国保护生态学研究进展. 见陈宜瑜主编. 中国生物多样性保护与研究进展:.北京: 气象出版社, 37-45
 44. 钱迎倩, 魏伟,马克平. 2004. 墨西哥发生基因污染事件的新动态. 见陈宜瑜主编. 中国生物多样性保护与研究进展: 第五届全国生物多样性保护与持续利用研讨会论文集.北京: 气象出版社, 117-124
 45. 马克平,米湘成,魏伟,卢志军. 2004. 生物多样性研究进展评述. 见李文华、赵景柱主编. 生态学研究回顾与展望.北京: 气象出版社,110-125
 46. Qingkang Li,Keping Ma*. 2003. Factors affecting establishment of Quercus liaotungensis Koidz.under mature mixed oak forest overstory and in shrubland, Forest Ecology and Management, 176:133~146
 47. Shouren Zhang,Keping Ma,Lingzhi Chen. 2003. Response of photosynthetic plasticity of Paeonia suffruticosa to changed light environments, Environmental and Experimental Botany, 49:121~133
 48. WEI Wei, MA Keping* & SHI Jicheng. 2003. GMOs:The new hotspot in ecological research. Chinese Science Bulletin, 48: 2516~2518
 49. Tian Xingjun, Sun Shucun, Ma Keping, An Shuqing. 2003. Behavior of Carbon and Nutrients Within Two Types of Leaf Litter During 3.5-year Decomposition. Acta Botanica Sinica, 45:1413-1420
 50. DU Xiao-Jun, GAO Xian-Ming, MA Ke-Ping. Diagnosis of the Degree of Degradation of an Ecosystem: the Basis and Precondition of Ecological Restoration. Chinese Journal of Plant Ecology, 2003, 27(5): 700-708.
 51. HE Jin-Sheng, FANG Jing-Yun, MA Ke-Ping, HUANG Jian-Hui. Biodiversity and Ecosystem Productivity:Why Is There a Discrepancy in the Relationship Between Experimental and Natural Ecosystems?. Chinese Journal of Plant Ecology, 2003, 27(6): 835-844.
 52. 王仁忠,刘晓强,马克平.2003. 中国植物生态学研究进展Ⅰ. 近十年来中国植物种群生态学研究. 植物学报,45(增刊):64-69
 53. 米湘成,马克平. 2003.中国植物生态学研究进展Ⅱ.中国植物群落生态学研究.植物学报,45(增刊):70~76
 54. WANG Ting, YU Dan, LI Jiang-Feng, MA Ke-Ping. Advances in Research on the Relationship Between Climatic Change and Tree-Ring Width. Chinese Journal of Plant Ecology, 2003, 27(1): 23-33.
 55. Yu Shunli, Ma Keping, Chen Lingzhi. Analysis on leaf forms in Quercus mongolica community.Chinese Journal of Applied Ecology.2003.14(1):151-153